Nyhetsartikkel

04 mai 2018

Stabil byggeaktivitet innen vann- og vindkraft

Ved utgangen av 1. kvartal var 5,3 TWh ny vindkraft og 2,1 TWh ny vannkraft under bygging. Det er omtrent på samme nivå som forrige kvartal.

Syv små vannkraftverk ble satt idrift første kvartal 2018. Et stort vannkraftverk, Rosten med en normalårsproduksjon på 192 GWh ble satt idrift. Det ble satt idrift to nye vindkraftverk, Svåheia med installert effekt på 25,2 MW, og Tindafjellet med 10,4 MW.

NVE og Olje og energidepartementet (OED) ga i første kvartal 2018 endelig konsesjon eller konsesjonsfritak til ni vannkraftprosjekt med en estimert samlet kraftproduksjon på 65 GWh. OED ga endelig konsesjon til Innvordfjellet vindkraftverk med en estimert kraftproduksjon på 391 GWh.

I elsertifikatsystemet ble det i første kvartal godkjent 10 anlegg med en samlet årsproduksjon på 280 GWh. Dette er fordeler seg på 132 GWh vindkraft, 147 GWh vannkraft og 1 GWh solkraft. Siden oppstart i 2012, er det godkjent 8,7 TWh norsk produksjon i elsertifikatsystemet. Av dette inngår 5,5 TWh i måloppnåelsen på 28,4 TWh.

Figuren viser utviklingen av vind- og vannkraftprosjekter som er under bygging, samt mulig energiproduksjon fra prosjekter som er gitt tillatelse men ikke har påbegynt bygging. I 2016 startet en større utbygging av vindkraft, og den tar av bunken med gitte konsesjoner. Men det er fortsatt mange tillatelser som ikke er realisert sett i forhold til hva som bygges ut.

Om rapporten

Rapporten Ny kraft: Endelige tillatelser og utbygging” publiseres hvert kvartal. Denne rapporten viser NVEs, kommunens og OEDs endelige vedtak om konsesjon og konsesjonsfritak for nye vann- og vindkraftprosjekter, samt innrapportert oppstart av ny kraftproduksjon.

Et vedtak er endelig enten når NVEs eller fylkeskommunens vedtak ikke påklages, eller når OED har gjort vedtak etter innsigelse-/klagebehandling eller innstilling.

For vindkraftverk som er til behandling, eller er gitt tillatelse eller avslag, er brukstiden som ligger til grunn for forventet årsproduksjon endret fra 3000 timer til 3400 timer fra første kvartal 2018.

Last ned ”Ny kraft: Endelige tillatelser og utbygging – 1. kvartal 2018”.

Kommentarer

kommentarer