Nyhetsartikkel

05 april 2018

Stortinget sa ja til ACER

Stortinget har vedtatt norsk tilslutning til EUs tredje energimarkedspakke og ACER.

Det skjedde med stemmene til Arbeiderpartiet, Høyre, Frp, Venstre og Miljøpartiet de Grønne. EL og IT er imot. Kort oppsummert er vår holdning ja til kraftutveksling – nei til suverenitetsavståelse.

Partiene viser i innstillingen fra komiteen til at det er «flere etablerte grunnprinsipp i energipolitikken som må ligge til grunn også i det framtidige samarbeidet mellom EU og Norge gjennom EØS». Disse skal uttrykkes i en formell erklæring overfor EU/EØS.

Blant annet trekkes det fram at reglene for eierskapet til vannkraftressursene skal ligge fast, og at «norske myndigheter skal ha selvstendig kontroll over alle avgjørelser med betydning for energisikkerheten i Norge». Det trekkes også fram at det er «viktig at flaskehalsinntektene fortsatt skal kunne benyttes til å redusere nettariffene, så vel som til vedlikehold og utbygging av det norske strømnettet».

EL og IT Forbundet har tidligere stilt spørsmålstegn ved verdien av slike forutsetninger for tilslutning, med mindre det gis garantier fra EU. Forbundet mener fortsatt at det er knyttet stor usikkerhet til omfanget av konsekvensene ved innføringen av EUs tredje energimarkedspakke og ACER.

– Premissene som legges til grunn er viktige, men det kommer neppe noen garantier fra EU. Den sterkeste garantien for videreføring av grunnprinsippene i energipolitikken er å si nei til ACER og energimarkedspakken. Om ikke annet bør Stortinget ta seg bedre tid til å se på konsekvensene av en tilslutning, sier Jan Olav Andersen, leder i EL og IT Forbundet.

Statnett skal sikre offentlig kontroll over kraftutvekslingen
I avtalen står det at «Statnett skal eie og drive alle framtidige mellomlandsforbindelser. Dette tas inn i energiloven». EL og IT Forbundet støtter dette, og har tidligere bedt om denne endringen uavhengig av ACER og energimarkedspakken.

– Mellomlandsforbindelsene er en like kritisk del av kraftsystemet som sentralnettet. Derfor bør bygging og drift være Statnetts oppgave alene. Kraftutveksling har vært en suksess for Norge, og det takket være den offentlige kontrollen. Dette er et viktig gjennomslag for et prinsipp som vi har kjempet for lenge, blant annet ved forrige stortingsvalg, sier Andersen.

Les hele avtalen her.

Les mer om EL og IT Forbundets vedtak mot EUs tredje energimarkedspakke og ACER

Kommentarer

kommentarer