Nyhetsartikkel

12 januar 2018

LVKs høringsuttalelse til endringer i vannforskriften – frist for kommunene 15. januar 2018

LVKs høringsuttalelse til endringer i vannforskriften – frist for kommunene 15. januar 2018 | LVK

Klima- og miljødepartementet og Olje- og energidepartementet har i høringsbrev av 5. oktober 2017 foreslått endringer i vannforskriften, som vil få stor betydning for organiseringen av og innholdet i vannforvaltningsarbeidet.

Forslaget går i korthet ut på å frata fylkeskommunene rollen som vannregionmyndighet, og overføre ansvaret for utarbeidelse av vannforvaltningsplanene til Miljødirektoratet.

De statlige fylkesmannsembetene – der organiseringen ennå ikke er avklart – skal være regionalt og koordinerende ledd i arbeidet med høringer og forberedelse av planene til direktoratet.

Videre skal planene ikke lenger være forankret i plan- og bygningsloven, og de skal ikke vedtas av fylkestingene.

LVKs høringsuttalelse finner du her: Høringsuttalelse til vannforskriften. Vi oppfordrer våre medlemskommuner til å støtte uttalelsen. LVKs overordnede syn på de varslede endringene er følgende:

Klima- og miljødepartementet og Olje- og energidepartementet foreslår fundamentale endringer i organiseringen av vannforvaltningen, som fjerner dagens lokaldemokratiske forankring og overfører de oppgaver som i dag tilligger fylkeskommunene til staten. Forslaget strider mot de planrettslige samordnings- og samhandlingskrav plan- og bygningsloven er tuftet på, strider mot de tverrpolitiske føringer for regionreformen og bryter med det nærhetsprinsippet EUs vanndirektiv og den norske vannforskriften har som utgangspunkt.

LVK går imot de fremsatte lov- og forskriftsendringer og anbefaler en videreføring av dagens organisering av vannforvaltningen.

Forslaget om endringer i vannforskriften vil være tema på regionmøtene, som starter allerede torsdag 11. januar 2018. LVK vil følge opp saken de neste månedene.

Kommentarer

kommentarer