Brevet med innspillene ble oversendt NKOM i etterkant av et bransjemøte tidlig i desember. Bakgrunnen er at NKOM over Statsbudsjettet for 2018 tildeles midler, som skal fordeles til pilotprosjekter for utviklingen av et alternativt kjernenett. NKOM, ved seniorrådgiver Arne Litleré, ønsket på møtet å motta innspill til utforming av rammeverket for pilotprosjektene, skriver KS Bedrift på sine nettsider.

«Det er viktig at disse midlene brukes der de kan utgjøre mest mulig nytte. Det er klart at kraftbransjen, med sitt langsiktige eierskap og store verdier brukt på fiberutbygging, har en rolle å spille i utviklingen av et alternativt, nasjonalt kjernenett», påpeker Morten Braarud, leder i KS Bedrift og Distriktsenergis felles bredbåndsutvalg.

Betydningen av langsiktig eierskap er et sentralt premiss som hentes opp i skrivet. I brevet med forslag påpekes det videre at pilotprosjektene som skal få støtte må kunne ivareta transport av data helt inn i det enkelte tettsted og lokalsamfunn. Andre sentrale innspill er at prosjektene må kunne bidra til utvikling av en plattform for effektiv utveksling av data i en nødsituasjon, og at midlene finansierer utbygging av nye fiberstrekk som knytter sammen viktige regionale nett.

«Bedre samordning mellom ulike regionale og lokale nett vil ha mange positive effekter, blant annet bedre utnyttelse av en samfunnskritisk infrastruktur som allerede eksisterer. Også økt sammenkopling og bedre oversikt over nettet vil bidra til økt verdiskaping for eiere og samfunnet», sier Braarud.

Brevet tar også til orde for at det etableres en oversikt over hvor fysisk fiber er lagt i Norge, for bedre å kunne identifisere mangler i infrastrukturen og bedre legge til rette for etablering av store datasenteraktører.

Morten Braarud, leder i Øvre Eiker Fibernett, er leder av KS Bedrift og Distriktsenergis bredbåndsutvalg

Foto og Kilde: KS Bedrift Energi