Nyhetsartikkel

10 januar 2018

100 FoU-prosjekter bidrar til mer effektivt strømnett

NVE har godkjent finansiering av 100 FoU-prosjekter som skal bidra til at nettselskapene driver og utvikler strømnettet mer effektivt. Men fortsatt er det rom for langt flere prosjekter.

Energi Norge har i mange år bistått fornybarnæringen med utvikling, gjennomføring og resultatformidling av energiforskning. I 2013 innførte NVE en FoU-ordning som mange nettselskaper har brukt, og dermed økt sin utnyttelsesgrad. I 2016 var den disponible FoU-rammen for alle nettselskapene 285 millioner kroner, tilsvarende 0,3 prosent av samlet avkastningsgrunnlag. Men selskapene utnyttet kun 75 millioner kroner av denne rammen.

Bedre utnyttelse av strømnettet
– Strømforbruket i Norge har de siste årene blitt mer effektkrevende og varierende over tid ved at vi bruker mer strøm i korte perioder. Eksempler på dette er bruk av induksjonstopper og hurtiglading av elbiler, sier rådgiver Ketil Sagen i Energi Norge.
Etter hvert som bruken av strømnettet er blitt mer uforutsigbar, har interessen økt for prosjekter som skal bidra til bedre planlegging av investeringer og drift av nettet. Utvikling og testing av løsninger for bedre fleksibilitet er en del av dette.

– Slike prosjekter gjør nettselskapene i stand til å fornye et aldrende strømnett til rett tid, og med rett kapasitet for fremtiden, forteller Sagen.

I tilegg  får bedriftene verdifull kunnskap og retter nå sin oppmerksomhet mot ytterlige effetivisering ved å ta i bruk digitalsiering og teknologidemonstrasjon. Dette er fornuftig for å lære hvordan anvendelse av ny teknologi vil påvirke virksomheten og dens strømkunder.

Bidrar til forskningsbasert utdanning
NVEs Nøkkeltallsrapport nr. 89/2017 viser noen interessante sammenhenger. Av de selskapene som har FoU-kostnader, er det de rene nettselskapene som i størst grad utnytter NVEs FoU-ordning.

– Nettselskap som deltar i energiforskning finansierer både rene innovasjonsprosjekter og kompetansebyggende prosjekter tilknyttet utdanningsinstitusjoner. De tar altså et ansvar for å videreutvikle kompetanse i institutter og bidrar til forskningsbasert utdanning, sier Sagen.

Nettselskapene har ulike størrelser og derfor ulik muligheter til selv å finansiere ønsket innovasjon. Kulturen for å samarbeide for realisering og gjennomføring av prosjekter av felles interesse er eldre enn NVE sin FoU-ordning. Dette i visshet om at det er evnen til å utnytte prosjektresultater som er konkurransesensitivt.

FoU vil gi selskapene forsprang
Ifølge NVE sin nøkkeltallsrapport har også de rene nettselskapene i gjennomsnitt bedre nøkkeltall enn vertikalt integrerte selskap. Å hevde at det ene og alene skyldes deres FoU-engasjement, vil være å trekke feil konklusjon, men det er hevet over enhver tvil at de nettselskapene som utnytter FoU-ordningen faktisk innoverer.

– Utfordringen er å få kvantifisert merverdien av innovasjonen over tid. Det er gledelig å se at det er en tendens til at flere selskap utnytter FoU-ordningen og bidrar til nødvendig innovasjon i kraftnæringen. Høyst sannsynlig vil de få belønning for dette gjennom et forsprang på de nettselskapene som ikke utnytter FoU-ordningen, fremholder Sagen.

Utvikling i nøkkeltal for nettselskap

Les NVE sin rapport

Forskning på fremtidens kraftsystem

Les om våre forskningsprosjekter her

Kommentarer

kommentarer