Nyhetsartikkel

25 oktober 2017

Norsk Hydro: Økte råvarekostnader og valutaeffekter gir resultatnedgang

Hydros underliggende resultat før finansposter og skatt gikk ned til 2.446 millioner kroner i tredje kvartal, sammenliknet med 2.930 millioner kroner i andre kvartal.

Nedgangen reflekterer hovedsakelig høyere råvarekostnader og negative valutaeffekter.

  • Underliggende EBIT 2.446 millioner kroner
  • Negativ resultateffekt grunnet råvarekostnader og svekkelse av US-dollar
  • Svakt resultat fra Valsede Produkter grunnet fortsatte driftsproblemer og negativ valutaeffekt
  • Oppkjøpet av Sapa ble fullført 2. oktober, integrasjonsprosessen går som planlagt
  • Forbedringsprogrammet Bedre i rute mot målet om 2,9 milliarder, til tross for tilbakeslag i 2017
  • Teknologipiloten på Karmøy er i rute på tidsplan og budsjett, forventet oppstart i fjerde kvartal 2017
  • Positiv stemning i markedet knyttet til nedstengninger i Kina, og det forventes et stort sett balansert globalt marked i 2017

 

– Vi har økt vår forventning til vekst i global etterspørsel i 2017 til 5-6 %, noe som indikerer en fortsatt høy etterspørsel etter aluminium. Det er positiv stemning i aluminiummarkedet, noe som hovedsakelig skyldes nedstengning av primærproduksjon i Kina. Dette har støttet opp om markedsbalansen i kvartalet, sier konsernsjef Svein Richard Brandtzæg. 

– Dette kvartalet markerer et nytt kapittel i vår historie, nå som Ekstruderte Løsninger er blitt Hydros femte forretningsområde. Vi har nå 35.000 medarbeidere på 150 steder over hele verden, og betjener 30.000 kunder langs hele verdikjeden for aluminium. Vi har global rekkevidde samtidig som vi har nærhet til kundene våre og lokalsamfunnene vi er en del av, sier Brandtzæg.

– Vi har nå et optimalt utgangspunkt for videre vekst og utviklingsmuligheter, innovasjon og produktutvikling, sier Brandtzæg.

Underliggende EBIT for Bauksitt & Alumina gikk ned sammenliknet med andre kvartal. Høyere priser på bauksitt og lut, negative valutaeffekter og økte avskrivninger, særlig i Paragominas, ble delvis utliknet av bedre forbruksfaktorer. Oppstarten av det nye pressfilteranlegget har medført økte kostnader ved aluminaraffineriet.

Underliggende EBIT for Primærmetall gikk ned i tredje kvartal grunnet negative valutaeffekter, ettersom den norske kronen styrket seg mot US-dollar, i tillegg til sesongmessig lavere volumer og høyere karbonkostnader. Dette ble delvis utliknet av lavere aluminakostnader og faste kostnader.

Underliggende EBIT for Metallmarked gikk ned i tredje kvartal, hovedsakelig som følge av negative lagervurderingseffekter og mindre positive valutaeffekter. Resultatene fra omsmelteverkene gikk ned i tredje kvartal, som følge av lavere salgsvolumer i Europa.

Underliggende EBIT for Valsede Produkter bedret seg noe i tredje kvartal sammenliknet med andre kvartal 2017. Økningen skyldes i hovedsak en avsetning for kompensasjon til ansatte som ble bokført i andre kvartal. Dette ble delvis utliknet av en negativ valutakursutvikling og negative sesongeffekter, blant annet sommerstenging ved enkelte anlegg. Resultatet for metallverket i Neuss var på samme nivå som kvartalet før.

Underliggende EBIT for Energi økte sammenliknet med kvartalet før, hovedsakelig grunnet bedre kommersielle resultater og høyere produksjon, som delvis ble utliknet av periodisk høyere eiendomsskatt.

Underliggende EBIT for Sapa gikk ned sammenliknet med forrige kvartal, i tråd med generell sesongvariasjon i ekstruderingsmarkedet.

Grunnet driftsproblemene i Valsede Produkter er framdriften i Hydros forbedringsprogram «Bedre» svakere enn budsjettert. Selv om Hydro ikke venter å nå årets mål på 500 millioner kroner, er det ikke antatt at denne forsinkelsen vil påvirke evnen til å nå det samlede målet for 2019 på 2,9 milliarder kroner.

Hydros netto likviditetsbeholdning økte med 1,7 milliarder kroner, og var 7,7 milliarder kroner i slutten av kvartalet. Netto kontantstrøm tilført fra driften utgjorde 3,0 milliarder kroner. Netto kontantstrøm benyttet til investeringsaktiviteter, utenom kortsiktige investeringer, utgjorde 1,3 milliarder kroner.

Rapportert resultat før finansposter og skatt utgjorde 2.323 millioner kroner i tredje kvartal. I tillegg til de faktorene som er drøftet over, inkluderte rapportert EBIT netto urealiserte gevinster på derivater på 23 millioner kroner, og negative metalleffekter på 151 millioner kroner.

Resultat etter skatt var 2.184 millioner kroner i tredje kvartal, inkludert en reduksjon i skattekostnad og tilhørende renteinntekt på til sammen 125 millioner kroner etter en skattesak som ble avsluttet i september 2017. Resultat etter skatt omfatter også en netto valutagevinst på 520 millioner kroner, for det meste urealisert, som reflekterer en svekkelse av US-dollar i forhold til brasilianske real, noe som påvirker gjeld i US-dollar i Brasil, mens svekkelsen av terminpriser i euro i forhold til norske kroner har resultert i en urealisert gevinst på innebygde derivater i kraftkontrakter i euro.

Nøkkeltall

Millioner kroner, unntatt tall per aksje

Tredje kvartal 2017

Andre kvartal 2017

% endring forrige kvartal

Tredje kvartal 2016

% endring samme kvartal i fjor

Første 9 måneder 2017

Første 9 måneder 2016

Året 2016

Driftsinntekter

22,799

24,591

(7) %

20,174

13 %

70,416

60,703

81,953

Rapportert resultat før finansposter og skatt (EBIT)

2,323

2,946

(21) %

1,376

69 %

7,678

5,047

7,011

Poster ekskludert

123

(16)

>100 %

101

21 %

(18)

(451)

(586)

Underliggende EBIT

2,446

2,930

(17) %

1,477

66 %

7,660

4,596

6,425

Underliggende EBIT:

Bauksitt & Alumina

413

662

(38) %

153

>100 %

1,831

516

1,227

Primærmetall

1,298

1,486

(13) %

637

>100 %

3,684

1,657

2,258

Metallmarkeder

91

244

(63) %

117

(22) %

359

358

510

Valsede Produkter

95

84

12 %

211

(55) %

285

701

708

Energi

368

284

30 %

285

29 %

1,075

983

1,343

Øvrig og elimineringer

181

170

7 %

75

>100 %

426

380

380

Underliggende EBIT

2,446

2,930

(17) %

1,477

66 %

7,660

4,596

6,425

Rapportert resultat før finansposter, skatt, og av- og nedskrivninger (EBITDA)

3,766

4,335

(13) %

2,792

35 %

11,863

8,922

12,485

Underliggende EBITDA

3,889

4,319

(10) %

2,753

41 %

11,845

8,331

11,474

Resultat

2,184

1,562

40 %

1,119

95 %

5,585

5,578

6,586

Underliggende resultat

1,785

2,214

(19) %

958

86 %

5,580

2,906

3,875

Resultat per aksje

1.00

0.73

37 %

0.53

88 %

2.59

2.61

3.13

Underliggende resultat per aksje

0.82

1.04

(21) %

 0.46

80 %

 2.61

 1.37

 1.83

Finansielle data:

Investeringer

1,424

1,420

0 %

1,914

(26) %

4,216

5,596

9,137

Justert netto rentebærende gjeld ved periodens slutt

(2,976)

(5,146)

42 %

(8,072)

63 %

(2,976)

(8,072)

(5,598)

Nøkkeltall fra driften

Tredje kvartal 2017

Andre kvartal 2017

% endring forrige kvartal

Tredje kvartal 2016

% endring samme kvartal i fjor

Første 9 måneder 2017

Første 9 måneder 2016

Året 2016

Produksjon av bauksitt (1 000 tonn)

3,043

2,943

3 %

2,777

10 %

8,386

8,069

11,132

Produksjon av alumina (1 000 tonn)

1,605

1,576

2 %

1,635

(2) %

4,704

4,706

6,341

Produksjon av primæraluminium (1 000 tonn)

527

523

1 %

526

0 %

1,566

1,559

2,085

Realisert aluminiumpris LME (USD/tonn)

 1,921

 1,902

1 %

 1,612

19 %

 1,859

 1,552

 1,574

Realisert aluminiumpris LME (kroner/tonn)

 15,496

 16,265

(5) %

 13,375

16 %

 15,510

 13,049

 13,193

Realisert USD/NOK vekslingskurs

8.07

8.55

(6) %

8.30

(3) %

8.35

8.41

8.38

Salg av valseverkprodukter til eksternt marked (1 000 tonn)

236

239

(1) %

231

3 %

716

697

911

Sapa salgsvolumer 50% (1 000 tonn)

170

180

(6) %

170

0 %

527

527

682

Kraftproduksjon (GWh)

2,509

2,369

6 %

2,946

(15) %

7,746

8,781

11,332

 

Kommentarer

kommentarer