Nyhetsartikkel

19 september 2017

Bygger om ferjekai til elferger

Statens vegvesen skal på vegne av Sør Trøndelag fylkeskommune bygge om og tilpasse kaianleggene i fergesambandet fv. 710 Brekstad-Valset for elferger, opplyser Statens vegvesen.

Alt arbeid skal være ferdig i løpet av våren 2019.

– De elektrisk drevne fergene skal settes i trafikk fra 1. januar 2019. Vi regner med å starte opp anleggsarbeidet på fergekaiene i månedsskiftet oktober/november i år. Fergekaiene skal være klare til testing av elfergene november 2018. Alt arbeid skal være ferdig i løpet av våren 2019, sier prosjektleder Harald Inge Johnsen i Statens vegvesen i ei pressemelding.

På Valset
På Valset skal eksisterende fergekaianlegg bygges om. Arbeidet vil omfatte full utskifting/ombygging av landkar, skråninger, erosjonssikring, fergekaibru med tilhørende installasjoner og hovedkai. Dybden der fergene legger til skal økes.

Eksisterende oppstillingsareal skal beholdes uforandret, men det skal plasseres et nytt teknisk bygg/toalett i tilknytning til oppstillingsarealet. Videre skal det bygges nytt aggregathus på kaia. Eksisterende toalett og aggregathus skal fjernes.

Ladetårn
På kaia skal det monteres ladetårn og automatisk fortøyningsautomatmed tilhørende kabelframføring.

Sekundærpir skal forsterkes og bygges om.

– På Valset skal mye av arbeidet skje mens fergetrafikken går som normalt. Men noe arbeid er ikke mulig å gjennomføre samtidig som det går trafikk i sambandet. Entreprenøren har derfor anledning til å stenge sambandet i inntil 18 døgn fordelt på to perioder a ni døgn. Disse stengingene er planlagt gjennomført i første tertial 2018, sier Johnsen.

På Brekstad
På Brekstad skal eksisterende fergekai erstattes med et nytt fergekaianlegg noe lengre nord i havnebassenget. Prosjektet omfatter ny komplett kai med tilhørende oppstillingsareal og parkeringsområde. Kaianlegget bygges der det i dag er sjøbunn, og vil omfatte ei betydelig sjøfylling. I prosjektet inngår også tilførselsveg, rundkjøring og tilpasning mot eksisterende vegnett.

I havnebassenget må det foretas utdyping i form av graving og mudring og deretter erosjonssikring. Det skal bygges nytt teknisk bygg i tilknytning til oppstillingsarealet og ett aggregathus.

Ekstra kapasitet
På kaia skal det monteres ladetårn og automatiske fortøyningsautomater med tilhørende kabelframføring.

– Målet vårt er å ha den nye kaia klar for prøvedrift i november 2018, men det er et veldig stramt tidsløp. I planlegginga har vi derfor tatt høyde for midlertidige løsninger de første månedene med nye ferger på Brekstad, sier Johnsen.

Fergetrafikken skal som hovedregel gå etter ordinær rutetabell gjennom anleggsperioden.

I perioden hvor sambandet Brekstad-Valset er stengt, vil sambandet Garten-Værnes bli styrket med noe ekstra kapasitet.

– Vi anbefaler tunge kjøretøy å benytte Flakk-Rørvik. Mer informasjon kommer når det nærmer seg, sier Johnsen.

 

Kommentarer

kommentarer