Nyhetsartikkel

22 august 2017

Agder Energi fikk et driftsoverskudd på 1,027 milliarder i første halvår

Agder Energi hadde i 1. halvår 2017 et driftsresultat i henhold til god regnskapsskikk (GRS) på 1 027 millioner kr. Tilsvarende tall for 2016 var 1 103 millioner kroner. Resultat etter skatt (GRS) ble 470 millioner kroner (2016: 470 millioner kroner).

– Halvåret er preget av god drift og gode resultater fra vannkraftvirksomheten med høyere oppnådde priser enn i fjor og fortsatt høy produksjon. Konsernets prissikring har gitt solide, men lavere bidrag enn i samme periode i fjor. Lavere inntektsramme som følge av engangseffekter i fjorårets ramme ga nettvirksomheten en resultatnedgang i halvåret, sier konsernsjef Tom Nysted.

Agder Energi hadde driftsinntekter (IFRS) i 1. halvår på 4 959 mill. kr (3 763 mill. kr). Om lag 650 mill. kr av økningen kommer som følge av oppkjøpet av LOS Energy i Sverige (tidligere Telge Kraft). Konsernets driftsresultat (IFRS) ble 725 mill. kr (672 mill. kr). Hovedforskjellen mellom resultater rapportert i henhold til GRS og IFRS er at verdiendringer på urealiserte kraft-, valuta- og rentekontrakter inngår i IFRS. Pr. 1. halvår påvirket disse effektene resultat etter skatt med -252 mill. kr (-206 mill. kr). IFRS-resultatet etter skatt (majoritetens andel) ble 220 mill. kr (182 mill. kr).

Vannkraftproduksjonen i 1. halvår var 4 746 GWh (5 486 GWh). Gjennomsnittlig spotpris (område NO2) var 26,5 øre/kWh (21,2 øre/kWh), en oppgang på 25 %.

Agder Energi inngikk i juni avtale om salg av sin eierandel i NetNordic Holding AS til Norvestor. Overdragelsen av aksjene ble gjennomført i august.

Lavt sykefravær
Konsernet har hatt et lavt sykefravær de seneste årene, og i 1. halvår var sykefraværet på 3,2 %    (3,9 %).

Utsiktene fremover
Årskontraktene i terminmarkedet har hatt en positiv utvikling i 2. kvartal og indikerer noe høyere priser for 2017 enn for fjoråret. Fra og med 2018 forventes kraftprisene å I nettselskapet forventes det en lavere inntektsramme og et lavere resultat i 2017 enn i 2016.

Utviklingen fra et fossilt til et fornybart kraftsystem og økt digitalisering vil føre til store endringer i kraftnæringen. Styret i Agder Energi vedtok som følge av dette ny konsernstrategi i februar, og i mai ble det gjennomført endringer i konsernstrukturen og konsernledelsen. Agder Energi er derfor godt forberedt på å møte fremtidens muligheter og utfordringer.

Ta en kikk på kvartalsrapporten her.

Kommentarer

kommentarer