Nyhetsartikkel

28 juni 2017

Nytt veiledningsmateriell for kartlegging av biologiske verdier i små vassdrag

For å hjelpe konsulenter og andre aktører i å få frem viktig informasjon når norske vassdrag skal utredes og kartlegges, har NVE fått utarbeidet materiell.

Noe av materiellet er tenkt brukt i felt.

NVE-rapport 50-2017 «Kartlegging av naturtyper, moser og lav langs små vassdrag i Norge» fremskaffer og systematiserer kunnskap omring relevante lav og moser i tilknytning til små vassdrag. I rapporten er det satt inn tre faktaoppslag om hhv. naturtyper, moser og lav i småkraftprosjekter. Disse faktaoppslagene beskriver på en kortfattet og oversiktlig måte viktige kartleggingsteknikker og regionale miljøforskjeller. Tanken med oppslagene er at de kan brukes i felt, enten som enkeltstående oppslag eller samlet.

NVE-rapport 50-2017 «Kartlegging av naturtyper, moser og lav langs små vassdrag i Norge» kommer som en videreføring av NVE rapport nr. 102-2015 «Etterundersøkelser av flora og naturtyper i elver med planlagt småkraftutbygging».

Rapporten er utført av Miljøfaglig Utredning AS og BioFokus på oppdrag fra NVE.

Les NVE-rapport 50-2017 «Kartlegging av naturtyper, moser og lav langs små vassdrag i Norge»

Kommentarer

kommentarer