Nyhetsartikkel

05 april 2017

Mindre blæst i 2016 gav stigning i energiforbruget

Koldere vejr i 2016 kombineret med en mindre vindkraftproduktion og en mindre nettoimport af elektricitet betød, at Danmarks energiforbrug og udledningen af CO2 steg sidste år.

Det fremgår af Energistyrelsens foreløbige energistatistik for 2016.

Det faktiske energiforbrug i Danmark steg 4,0 pct. i 2016 til 749 PJ. Udviklingen skyldes hovedsageligt, at produktionen af vindkraft sidste år faldt med 9,6 pct., mens nettoimporten af elektricitet faldt med 14,5 pct. Samtidig var vejret køligere i 2016 end i 2015. Korrigeret for brændselsforbrug knyttet til udenrigshandel med elektricitet og klimaudsving steg energiforbruget med 2,5 pct. i 2016.

Den faldende nettoimport af strøm samt den faldende produktion af vindkraft betød, at en større del af elforbruget blev dækket af de hjemlige kraftværker i 2016. Som konsekvens heraf steg forbruget af elværkskul med 14,7 pct. i forhold til 2015, mens forbruget af olieprodukter, naturgas og vedvarende energi mm steg med henholdsvis 3,1 pct., 1,0 pct. og 4,7 pct.

Stigning i udledning af CO2
Det øgede forbrug af fossile brændsler i 2016 medførte, at de faktiske udledninger af CO2 fra energiforbruget steg med 5,6 pct. sammenlignet med 2015. Når der korrigeres for brændselsforbrug knyttet til udenrigshandel med elektricitet samt klimaudsving, steg CO2-udledningerne i 2016 med 2,9 pct.

Danmarks samlede faktiske udledning af drivhusgasser skønnes på baggrund af den foreløbige energistatistik at være steget med 4,1 pct. i 2016, mens udledningen korrigeret for klima og brændselsforbrug knyttet til udenrigshandel med el skønnes at være steget med 2,2 pct.

Læs også: Forsker: Nyt byggedirektiv sætter stopper for vind og sol

En endelig opgørelse over Danmarks udledning af drivhusgasser vil senere blive publiceret af DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi.

Stigning i anvendelse af vedvarende energi
Den vedvarende energis andel af energiforbruget steg i 2016. Andelen af vedvarende energi i det korrigerede bruttoenergiforbrug steg fra 28,3 pct. i 2015 til 28,8 pct. i 2016.

EU opgør andelen af vedvarende energi ved at tage udgangspunkt i det endelige energiforbrug. Det er først muligt at opgøre denne andel, i den endelige energistatistik, som Energistyrelsen offentliggør til efteråret. VE-andelen opgjort efter EU’s beregningsmåde har i de senere år været ca. 1-2 procentpoint højere end opgørelsen baseret på det korrigerede bruttoenergiforbrug.

Selvforsyningsgraden falder fortsat
Selvforsyningsgraden for energi faldt i 2016 fra 89 pct. til 83 pct. Det betyder, at Danmarks samlede produktion af energi i form af olie, naturgas og vedvarende energi svarede til 83 pct. af det korrigerede bruttoenergiforbrug i 2016.

Selvforsyningsgraden er et mål for forholdet mellem produktionen af primær energi og forbruget af olie, naturgas, kul, vedvarende energi samt affald i Danmark. Ser man alene på forholdet mellem forbrug og produktion af olie og gas er Danmark fortsat nettoeksportør med en selvforsyningsgrad på 112 pct. i 2016.

Læs også: Regeringen mangler en femtedel af egen grøn energiambition

Den samlede danske produktion af primær energi faldt 4,7 pct. i 2016 til 643 PJ. Produktionen af råolie og naturgas faldt henholdsvis 10,0 pct. og 2,5 pct., mens produktionen af vedvarende energi voksede med 3,4 pct. i 2016 i forhold til 2015.

Stigning i energiintensiteten
Energiintensiteten målt i forhold til det korrigerede bruttoenergiforbrug er steget med 1,4 pct. i forhold til 2015. Stigningen skal bl.a. ses i lyset af en stigning i bruttoenergiforbruget som følge af vindkraftforholdene i 2016. En stigning i intensiteten betyder, at energiforbruget er steget mere end bruttonationalproduktet.

Set over perioden fra 2000 til 2016 er intensiteten faldet med 20,1 pct. Det er ikke muligt at opgøre energiintensiteten for de enkelte sektorer på nuværende tidspunkt. Disse tal vil blive medtaget i den endelige energistatistik som Energistyrelsen offentliggør til efteråret.

Energiintensiteten er et mål for det korrigerede bruttoenergiforbrug sat i forhold til bruttonationalproduktet.

Kommentarer

kommentarer