Nyhetsartikkel

14 mars 2017

Statnett kan gå videre i planleggingen av en styrket leveringspålitelighet i kraftforsyningen til Nyhamna

Olje- og energidepartementet (OED) har i dag tatt stilling til Statnetts konseptvalgutredning for bedre leveringspålitelighet i kraftforsyningen til Nyhamna.

Konseptvalgutredningen bygger på den planlagte økningen i kraftforbruket på gassprosesseringsanlegget på Nyhamna. Kraftforbruket øker fordi Nyhamna-anlegget skal utvides for å ta imot gass fra Aasta Hansteen-feltet via Polarled. Anlegget er i

dag ensidig forsynt fra transmisjonsnettet, uten reserve som er tilstrekkelig til å forsyne hele kraftforbruket. Statnett anbefaler å styrke leveringspåliteligheten til Nyhamna med et konsept som kan gi tosidig forsyning til Nyhamna, der foretaket beslutter og gjennomfører tiltak trinnvis.

OED slutter seg i det vesentligste til Statnetts behovsvurdering og konseptvalg.

– Det er nå utredet tiltak som kan bedre leveringspåliteligheten i kraftforsyningen til Nyhamna i forbindelse med den planlagte utvidelsen av gassprosesseringsanlegget. Departementet slutter seg til konseptvalget. Statnett kan nå melde og søke konkrete tiltak som inngår i konseptet. Med dette legger vi til rette for at et av Norges viktigste gassprosesseringsanlegg kan bedre sin forsyningssikkerhet, sier olje- og energiminister Terje Søviknes.

Det er viktig med tidlig politisk involvering i store kraftledningssaker. Planlegger av slike prosjekter skal derfor gjennomføre en konseptvalgutredning og en ekstern kvalitetssikring som skal forelegges OED før tiltaket kan konsesjonssøkes.

Les OEDs uttalelse her.

Kommentarer

kommentarer