– Utbyggingen vil kunne bidra positivt med produksjon av fornybar energi. I tillegg vil kraftledningen sikre nettilknytning for flere andre konsesjonsgitte kraftverk rundt Åkrafjorden. Dette er tiltak som i så fall vil være positive i distriktet for næringsutvikling, sier olje- og energiminister Tord Lien.

Det er ikke gitt konsesjon til utbygging av Rullestad kraftverk og til den mest omfattende utbyggingen av Bordalen, som innebar overføring av Sagelva. Dermed vil ikke Sagfossen og elva gjennom Rullestadjuvet bli berørt. For å ivareta hensyn til landskap, friluftsliv og fisk er det satt vilkår om minstevannføring for de kraftverkene som har fått konsesjon.

Lenke til Konglig Resolusjon (pdf).