Nyhetsartikkel

13 november 2016

Skal Norge fortsatt ha kraftkrevende industri?

Regjeringen skal første halvår i 2017 legge frem en industrimelding for Stortinget. Energi Norge har i innspill til meldingen lagt vekt på Norges rolle som vertsland for energiintensiv industri.

Meldingen må legge til rette for å utnytte de norske konkurransefortrinnene i skjæringspunktet energi og industri på en bedre måte enn i dag. Utslippsfrie industriprosesser, blant annet gjennom elektrifisering og bruk av hydrogen, er en viktig del av omstillingen i industrien og legge til rette for fremtidig grønn verdiskaping frem mot 2050

Viktig sammenheng
Energi Norge viser til at den planlagte stortingsmeldingen om norsk industri skal «drøfte hvordan næringspolitikken skal fremme god omstillingsevne, økt bærekraft og fortsatt høy konkurransekraft i norsk industri. En sentral problemstilling er i hvilken grad bedrifter, arbeidstakere og kompetansemiljøer kan håndtere og utnytte de varslede endringene i et langsiktig perspektiv».

I et skriftlig innspill legger Energi Norge vekt på den nære sammenhengen mellom en konkurransekraftig norsk fornybarnæring og en konkurransekraftig norsk industri.

Mer vekt på vertskapsrollen
– Norge er og skal fortsatt være et attraktivt land for lokalisering av nye fullskala industrianlegg. For å sikre verdiskaping bør myndighetene legge mer vekt på vertskapsrollen for industrietablering. Dette gjelder også nye virksomheter som datasentre, sier Sigrid Hjørnegård, direktør for næringspolitisk avdeling fornybar energi, klima og miljø i Energi Norge.

Energi Norge peker ellers i innspillet på mulighetene for utslippsfrie industriprosesser basert på elektrisitet og hydrogen.

Les innspillet her

Andre relaterte innspill og rapporter

 

Kommentarer

kommentarer