Nyhetsartikkel

12 oktober 2016

Vannkraftutbyggingen kneler under skatte- og avgiftstrykket

KS Bedrift mener skatte- og avgiftstrykket på norsk vannkraft er ødeleggende for sektoren. Når grønne prosjekter ikke realiseres, går potensielle arbeidsplasser tapt og verdien av en motor for omstilling reduseres.

Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2017 tilsier en tilstramming av grunnrentebeskatningen. Norske vannkraftprodusenter får dermed ikke ta del i skatteletten som følger av lavere bedriftsbeskatning. Dette skriver seg inn i en generell trend hvor rammevilkårene for den norske kraftsektoren forverres over tid.  Kraftprisene er, og vil fortsette å være, lave.

«Norsk vannkraft har enorm samfunnsmessig verdi. Men det samlede skatte- og avgiftsnivået er ødeleggende for sektoren. Det fører til at flere nye prosjekter ikke realiseres og at eksisterende kraftverk ikke rustes opp raskt nok», sier Bjørg Ravlo Rydsaa, administrerende direktør i KS Bedrift.

Et hovedproblem med dagens skatteregime er at friinntektsrenten er lavere enn lånerenten til prosjektene. Dette bidrar til at skjermingsfradraget på investeringer er svært lavt, noe som gjør flere prosjekter ulønnsomme. Ringvirkningene er store. Samfunnsøkonomisk bærekraftige prosjekter realiseres ikke og nyinvesteringer i eksisterende kraftverk legges på is.

«Norges kraftbehov øker med 10% mellom 2012 og 2030. Om ikke nye kraftverk settes i drift, vil ikke Norge ha overskudd for eksport om få år. Kraftnasjonen Norge kan dermed bli en netto importør av kraft. Dette er dramatisk og helt motstridende til alle visjoner om at Norge skal forsyne Europa med grønn elektrisitet», sier Rydsaa.

Bedre lønnsomhet i sektoren kan lede til opprettelsen av tusenvis av nye arbeidsplasser. Den økte grunnrentebeskatningen, kombinert med lave kraftpriser, medfører at store prosjekter ikke blir realisert. Disse prosjektene kunne ført til opprettelsen av 11.000 arbeidsplasser over fem år, viser en studie fra konsulentselskapet Pöyry.

«Det er helt paradoksalt at mens regjeringen snakker om omstilling og strever for å motvirke en arbeidsløshet som er den høyeste på flere tiår, reduserer man verdien av en motor for denne omstillingen. Vi vil jobbe mot Stortingets energi- og miljøkomité og andre politiske arenaer for å snu denne utviklingen», lover Rydsaa.

Kommentarer

kommentarer