Nyhetsartikkel

30 august 2016

Mye kraftproduksjon kan gi lavere nettleie

NVE skal på oppdrag fra OED starte utredningsprosessen om hvordan man skal omfordele inntektene nettselskapene henter inn gjennom innmatingstariffen i regionalnettet.

Dette er i henhold til en av anbefalingene i Reiten-rapporten «Et bedre organisert strømnett», der en av konklusjonene var å fjerne regionalnettet som eget nettnivå og innlemme det i distribusjonsnettet. En gjennomgang av antall nettnivåer ble også varslet i Meld. St. 25 (2015-2016).

Redusert nettleie
Departementet skriver i et brev til NVE at en viktig konsekvens av overgangen kan være en omfordeling av inntektene nettselskapene henter inn gjennom innmatingstariffen. I henhold til kontrollforskriften § 16-2 skal inntekter fra innmatingstariffen i distribusjonsnettet gå til å dekke kostnader i distribusjonsnettet. I regionalnettet derimot, er det en etablert praksis for å videreføre inntekter fra innmatingstariffen til overliggende nett. En slik eventuell endring påvirker særlig tariffene i områder med mye produksjon.

– Dette kan bety at nett med mye produksjon kan få redusert nettleie, sier næringspolitisk rådgiver, Trond Svartsund. Energi Norge vil følge dette utredningsprosjektet nøye.

Skal se på konsekvensene
NVE skal se på konsekvensene for de ulike aktørene av at inntektene fra innmatingstariffen i regionalnettet i stedet beholdes der. Blant annet skal NVE se nærmere på svært små regionalnett med liten inntektsramme og mye produksjon, der uttakstariffen kan bli negativ.

Ut fra vurderinger som Energi Norge tidligere har fått gjennomført kan det årlig bli omfordelt midler i størrelsesorden 500 millioner kroner. En endring vil resultere i en høyere uttakstariff i sentralnettet.

OED skriver at sammenslåing fra tre til to nettnivå også vil medføre endringer i forhold knyttet til forsyningssikkerhet, beredskap og forskrift for systemansvaret.

NVEs utredning skal være klar innen 1. desember 2016.

Mye kraftproduksjon kan gi lavere nettleie

 

Kommentarer

kommentarer