Nyhetsartikkel

24 august 2016

Nordiske systemansvarlige selskaper samordner seg

De nordiske systemansvarlige nettselskapene (TSOene) Svenska kraftnät, Statnett, Fingrid og Energinet.dk utgir nå en rapport som oppsummerer deres felles syn på utfordringer og muligheter i forbindelse med det nordiske kraftsystemet i perioden frem til 2025.
Det nordiske kraftsystemet er i endring. De viktigste årsakene til dette er klimapolitikken (som stimulerer til utvikling av flere fornybare energikilder), den teknologiske utviklingen, og et felles europeisk rammeverk for markeder, drift og planlegging. Forvandlingen av systemet har allerede begynt, men endringene vil bli langt mer merkbare innen 2025.

-For å finne de beste løsningene på de utfordringer kraftsystemet står overfor, er det avgjørende at TSOene har den samme tilnærmingen. Siden vi har mange av de samme problemene, er det naturlig å finne felles løsninger, sier konserndirektør Håkon Borgen i Statnett.

Stenging av varmekraftverk, en større andel vindkraft, avvikling av kjernekraftverk og en rask økning i kabelkapasitet er faktorer som bidrar til å komplisere arbeidet med prognoser, drift og planlegging av kraftsystemet stadig mer.

De viktigste utfordringene som de nordiske TSOene forutser i dette skiftende miljøet er å kunne møte behovet for fleksibilitet, sørge for tilstrekkelig transport- og produksjonskapasitet til å garantere forsyningssikkerhet og møte etterspørselen i markedet, samt å opprettholde en god frekvenskvalitet og nok treghet i systemet til å ivareta driftssikkerheten.

Rapporten skisserer de viktigste utfordringene og hvordan man bør gå frem for å finne felles løsninger. Den vil bli etterfulgt av en ny rapport som skal analysere og prioritere løsninger som skal gjennomføres av de nordiske TSOene. Denne oppfølgingsrapporten kommer ut i andre kvartal 2017.

Rapporten foreligger på engelsk.

  • RELEVANTE DOKUMENTER/VEDLEGG

  • se også: http://www.statnett.no/Media/Nyheter/Nyhetsarkiv-2016/Nordic-report/

Kommentarer

kommentarer