Nyhetsartikkel

26 mai 2021

Hvordan vil klimaendringene påvirke damsikkerheten i Norge?

Norske dammer har generelt god sikkerhet, men økte flommer i fremtiden kan bli en utfordring. Dammene med størst bruddkonsekvenser må prioriteres slik at sikkerheten ikke svekkes som følge av klimaendringene. I en ny rapport har NVE gjort en kartlegging og analyse av hvilke dammer som er mest sårbare for økte flommer.

Foto: Rune Engsæter/NVE

På verdensbasis skjer det i snitt 2-3 dambrudd på store dammer hvert år, noen ganger med store tap av menneskeliv. I Norge er det sjelden dambrudd. Bruddet på Kobberdammen i Trondheim 27. mai 1791, med 22 døde, er den verste damulykken i Norge. I nyere tid har vi ikke hatt tap av menneskeliv som følge av dambrudd. Roppadammen i Gausdal 17.mai 1976 og Storvatn i Sør-Varanger 30.mai 1979 er de siste større damulykkene. 

Norge har mange dammer med stort skadepotensial. Systemet for oppfølging av damsikkerhet avspeiler dette. Siden 1981 har vi hatt egne regler for damsikkerhet i Norge. Dagens forskrifter stiller tekniske krav til konstruksjonene og krav til overvåking, beredskap og internkontroll.  

– Selv om damsikkerheten er generelt god, kan fremtidige klimaendringer medføre at dammene må tåle større flommer og dermed større belastninger enn i dag, sier Lars Grøttå, seksjonssjef for damsikkerhet i NVE.  

NVE gjorde en porteføljeanalyse av dammene med de høyeste bruddkonsekvensene i 2015. Denne analysen er nå oppdatert med ny NVE-rapport 17-2021.  

Hvilke dammer er sårbare for klimaendringer? 

Rapporten viser at 625 dammer i de høyeste konsekvensklassene (2, 3 og 4) kan være sårbare for økte flommer pga. beliggenhet, damtype, flomløpstype eller fundament.  

Analysen viser at de dammene som peker seg ut som ekstra sårbare er fyllingsdammer, fundamentert helt eller delvis på løsmasser og med lukket flomløp (sjakt, tunnel eller kulvert i avløpet).   

– At dammene er sårbare betyr ikke at de er farlige, men at de kan måtte dimensjoneres for å tåle større flommer i fremtiden, understreker Grøttå.  

Klimatilpasning blir viktig i fremtiden 

Kunnskap om dammers sårbarhet for økte flommer og hvilke områder av Norge som kan bli rammet, er nødvendig for å unngå at damsikkerheten svekkes. 

NVE vil bruke resultatene fra analysen som grunnlag for å prioritere tilsynet med damsikkerheten og for å sikre at dammene er robuste i et langtidsperspektiv. 

Gjennom råd og veiledning til bransjen og tilsyn med norske damanlegg skal NVE bidra til klimatilpasning og god samfunnssikkerhet. Tilsynet skal være risikobasert, dvs. at det må være fokus på dammer med størst bruddkonsekvenser og størst behov for oppfølging. 

Referanse:
Grethe Holm Midttømme, Lars Amdahl, Håkon Haugsrud: Klimaendringer og damsikkerhet: analyse av dammers sårbarhet for økte flommer 2021.  

Kommentarer

kommentarer