Nyhetsartikkel

26 mai 2021

NVE har sendt ut varsel om anleggsstans for Gismarvik vindkraftverk i Tysvær, Rogaland.

Gismarvik vindkraftverk har i dag mottatt et varsel om at NVE vil vurdere å treffe vedtak om anleggstans. For å redusere ulempene fra høyintensitetslys er det satt vilkår om lysmerking. Årsaken til at NVE varsler anleggstans er manglende dokumentasjon på at vilkår om luftfartsmerking vil bli overholdt.

Foto: Stig Storheil/NVE

Utgangspunktet for saken er at vindturbiner over 150 meter har krav om blinkende høyintensitetslys av luftfartshensyn. Påvirkningen av lysmerking blir mindre ved bruk av radarstyrte hinderlys, og er mest aktuelt i områder der dette gir reduserte virkninger for mange naboer. For å redusere ulempene for omgivelsene ble det derfor satt vilkår for Gismarvik vindkraftverk, som sier at turbinene skal utstyres med lys som kun slås på når luftfartøy har en gitt avstand til vindkraftverket. Det kan være radarstyrt hinderlys eller tilsvarende lysmerking.

Vilkåret ble først satt av NVE, og deretter påklaget og behandlet av OED, som opprettholdt og la til ytterligere vilkår om lysmerkning. Varselet er sendt ut på grunn av manglende dokumentasjon på at vilkåret om luftfartsmerking vil bli overholdt.

–  Dette er et vilkår som er tydeliggjort i departementets klagebehandling. Vår oppgave er å sikre at alle vilkår følges, og det er bakgrunnen for at vi sender dette brevet, sier Øyvind Leirset, seksjonssjef i miljøtilsynet for energianlegg i NVE.

Bakgrunn for varselet

Overholdelse av vilkåret forutsetter at en søknad om godkjenning av annen lysmerking behandles av Luftfartstilsynet. I utgangspunktet sier gjeldende merkeforskrift at lys til enhver tid skal stå på, og at alternativ merking kan godkjennes av Luftfartstilsynet dersom alternativ merking er like bra eller bedre. Dersom alternativ merking ikke kan godkjennes sier merkeforskriften at lysene skal stå på. Luftfartstilsynet har varslet at de arbeider med nye krav til annen lysmerking, og de behandler derfor ikke søknader om godkjenning på nåværende tidspunkt.

Siden Luftfartstilsynet arbeider med nye krav til denne typen merking, er det etter NVEs vurdering usikkert om løsningen for Gismarvik vil bli godkjent av Luftfartstilsynet. Det er på nåværende tidspunkt ikke mulig å forutsi hvilke krav som vil gjelde i fremtiden.

Alternativet til radarstyrt lysmerking eller tilsvarende løsning er permanente hinderlys. Bruk av permanente hinderlys vil være i strid med vilkår satt av NVE og stadfestet av OED, som vindkraftanlegget har om annen merking.

–  Gismarvik vindkraftanlegg har nå tre uker på seg til å kommentere varselet som NVE har sendt ut. NVE vil da ta stilling til om vi skal fatte vedtak om anleggsstans. Eventuelt vedtak om anleggsstans vil kunne påklages, understreker Leirset.

Informasjon om vilkåret 

Gismarvik Vindkraft AS (GVAS) fikk den 30.09.2013 konsesjon til å bygge Gismarvik vindkraftverk. Vindkraftverkets detaljplan og miljø-, transport-, og anleggsplan (MTA) ble godkjent av NVE den 05.02.2020. NVE satte følgende vilkår:  

«Dere skal utstyre turbinene med «annen merking», jf BSL E 2-1 § 7, med lys som slås på når luftfartøy har en gitt avstand til vindkraftverket» 

Etter klagebehandling fastsatte Olje- og energidepartementet (OED) i oktober 2020 følgende vilkår for anleggets detaljplan/MTA (miljø-, transport-, og anleggsplan):  

«Dere skal utstyre turbinene med «annen merking», jf BSL E 2-1 § 7, med lys som slås på når luftfartøy har en gitt avstand til vindkraftverket. Konsesjonæren kan for en nærmere fastsatt tidsperiode, søke NVE om fritak fra kravet om radarstyrt hinderlys eller tilsvarende lysmerking som kun slås på når luftfartøy er i nærheten, forutsatt at det foreligger god nok dokumentasjon for at et slikt system vil bli tatt i bruk innenfor den frist som fastsettes.» 

Vedtaket og andre saksdokumenter for Gismarvik vindkraftverk ligger på NVEs nettsider. 

Kilde: NVE.no

Kommentarer

kommentarer