Nyhetsartikkel

26 september 2019

Normal magasinfylling: Magasinfyllingen i Norge og Sverige er 0,9 TWh lavere enn normalen for årstida

Magasinfyllingen i Norge og Sverige er nå 3,1 TWh (miliarder kilowattimer) lavere enn normalen for årstida.

I Norge er magasinfyllingen nå 0,8 TWh (milliarder kilowattimer) under normalen for årstida.

Magasinfyllingen i Sverige er 0,1 TWh lavere enn normalen for årstida.

Underskuddet i magasinene i Norge og Sverige tilsvarer strømforbruket i en by som Drammen med 65.000 mennesker i åtte år.

God ressurssituasjon i Noreg ved inngangen av hausten

Kaldare vêr bidrog til høgare kraftetterspurnad i Norden sist veke. Forbuksauken vart i hovudsak dekka av høgare vasskraftproduksjon i Noreg og Sverige. Det var òg ein auke i finsk kraftproduksjon som følgje av at kjernekraftreaktoren Loviisa 2 var tilbake frå planlagd vedlikehald.

Ein nedbørsrik seinsommar har medverka til at den hydrologiske balansen i Noreg har styrka seg dei siste månadene. Ved utgangen av veke 38 låg den norske magasinfyllinga omtrent på median.

Last ned kraftsituasjonsrapporten for veke 38 2019 (PDF)

 

 

Magasinfylling veke 38 / 2019

82,7 % / + 1,1 %

Noko mindre auke i magasinfyllinga. Ved utgangen av veke 38 var fyllinga i norske magasin 82,7 prosent. Det er 0,7 prosent lavere magasinfylling enn normalen for årstida.

Magasinfyllinga auka med 1,1 prosenteiningar.

Medianverdien for fyllinga på tilsvarande tidspunkt for åra 1999-2018 er 83,5 prosent.

Lågast magasinfylling hadde Nord-Noreg (Elspotområde 4) med 74,5 prosent, medan Midt-Noreg (Elspotområde 3) hadde høgast fylling med 88,8 prosent.

Energiinnhald og fyllingsgrad i vassmagasin i veke 38, samt historiske verdiar og diagram er å finne i Vassmagasinstatistikken.

Magasinfyllingen i Sverige er nå 27.207 TWh (milliarder kilowattimer). Den er opp 1,2 prosent til 80,8 prosent. Det normale for årstida er 81,2 prosent.

Magasinfyllinga i Sverige er nå 0,4 prosent lavere enn normalen for årstida. Det tilsvarer 0,1 TWh (milliarder kilowattimer).

Det samlede energiinnholdet i svenske vannmagasiner er beregnet til 27.207 TWh denne uka.

Tilsiget var 1495 GWh som er 125 prosent av normalen.

 

Kommentarer

kommentarer