Nyhetsartikkel

29 august 2019

Elklagenemnda sa ja til å stenge strømmen

Elklagenemnda har gitt Ymber medhold i å stenge strømmen hos kunde som nektet å installere AMS-måler, skriver DistriktsEnergi.

Nettkunden hadde i over ett år motsatt seg at den gamle strømmåleren ble byttet ut med en ny AMS-måler. Til slutt så Ymber ingen annen utvei enn å sende brev til nettkunden med varsel om frakobling. Da klaget nettkunden saken inn for Elklagenemnda. Nå har Elklagenemnda enstemmig avvist nettkundens klage og gitt Ymber rett til å stenge strømmen. Elklagenemnda sier at Ymber ved å tilby kunden en AMS-måler uten kommunikasjonsenhet, i realiteten imøtekommer alle klagerens innsigelser knyttet til stråling og personvern, skriver DistriktsEnergi.

Enstemmig vedtak

Elklagenemda konkluderer enstemmig med at det foreligger et vesentlig kontraktsbrudd fra kundens side. Nemnda sier også at det ikke påvist noen fare for liv, helse eller tingskade som følge av stengning og at nettkundens innsigelser mot grunnlaget for stengningen er grunnløse.

Elklagenemnda legger i sin beslutning stor vekt på at Ymber har strukket seg langt for å komme kundens bekymringer i møte ved å tilby andre alternativer til den den vanlige AMS-måleren som kommuniserer via radiobølger. Det første alternativet var at kunden får en AMS-måler som kommuniserer via GSM, altså tilsvarende en normal mobiltelefon, som kunden allerede har. Det andre var å få installert en AMS-måler uten kommunikasjonsenhet overhodet. Elklagenemnda sier at en AMS-måler uten kommunikasjonsenhet, i realiteten imøtekommer alle klagerens innsigelser knyttet til stråling og personvern, og at de innsigelser som da gjenstår ikke er forankret i forhold som kan tillegges vekt i en rettslig vurdering.

Etter beslutningen til Elklagenemnda ringte kunden til Ymber og ba om å få installert AMS-måler. Den nye måleren er nå installert.

Du kan lese hele vedtaket i Elklagenemnda her.

Elklagenemnda

Elklagenemnda er en nøytral og uavhengig nemnd som behandler tvister mellom strømkunder og energiselskap. Med energiselskap menes nettselskap og kraftleverandører.

Kilde: DistriksEnergi

Kommentarer

kommentarer