Nyhetsartikkel

22 oktober 2018

Mer vindkraft gjør det mulig å fase ut kullkraft

Lavere kostnader og økte kraftpriser betyr at vindkraftverk kan bygges uten støtteordninger på 2020-tallet. Kraftproduksjonen i Norge vil øke mer enn kraftforbruket, og det norske kraftoverskuddet kan vokse fra 5 TWh i dag, til 20 TWh i 2030.

 

 

– Den europeiske kraftproduksjon fra kull- og kjernekraft vil bli redusert som følge av politiske føringer og aldrende kraftverk. Også det nordiske kraftsystemet får en større andel fornybar og uregulerbar kraftproduksjon i 2030 enn i dag. Et slikt system er svært væravhengig. For å sikre at det alltid er nok energi og effekt, må vi ha et større kraftoverskudd eller mer overføringskapasitet enn dagens kraftsystem, sier Anne Britt Leifseth, konstituert vassdrags- og energidirektør.

NVE anslår at både produksjon og forbruk av kraft øker i Norden mot 2030. Vindkraft i alle land står for det meste av produksjonsveksten. Forbruksøkningen kommer hovedsakelig som følge av vekst i industrien, elektrifisering av transport og store datasentre.  Totalt sett øker det nordiske kraftoverskuddet, gitt NVEs forutsetninger, fra 7 TWh i 2018 til 36 TWh i 2030.

Vindkraft uten støtte

– NVEs «Kraftmarkedsanalyse 2018 – 2030» viser at kraftprisen i Norge kan bli høyere mot 2030 på grunn av økte CO2-priser og nye overføringsforbindelser mellom Norge og Europa. Samtidig ventes trenden med større vindturbiner og lavere kostnader å fortsette. Det legger forholdene til rette for at ny vindkraft kan klare seg uten støtteordninger, understreker Leifseth.

NVE antar at den europeiske vindkraftproduksjonen vil øke fra 330 TWh i 2018, til 754 TWh i 2030. Dette gjør vind til den største energikilden i det europeiske kraftmarkedet.

Det er svært usikkert hvor mye ny vindkraft vi vil få i Norge. Innenfor elsertifikatordningen, som utløper i 2021, antar NVE at det bygges 11 TWh. NVE anslår en videre utbygging av vindkraft med 10 TWh fra 2022 til 2030. Samlet blir da vindkraftproduksjonen i Norge da 25 TWh i 2030, mot 4 TWh i dag.

Basert på NVE-rapporten «Strømforbruk i Norge mot 2035», anslår NVE at kraftproduksjonen fra solceller i Norge vil øke fra 0,2 TWh i 2018 til 1,9 TWh i 2030. I dag er det lite strømproduksjon fra solceller i norske bygg, men installert kapasitet øker.

Kraftproduksjon i et normalår kan øke fra 140 TWh i 2018, til 171 TWh i 2030.

Norge kobles tettere sammen med Europa

Overføringsforbindelser fra Norge til Tyskland og Storbritannia er under bygging. Disse vil øke Norges handelskapasitet mot utlandet med 40 prosent. I tillegg planlegger Sverige og Danmark nye forbindelser mot kontinentet. Med NVEs antakelser vil Nordens handelskapasitet nesten tredobles innen 2025.

I NVEs analyse er priseffekten som følge av de to nye kablene fra Norge til Tyskland og Storbritannia, beregnet til å være 2-3 øre/kWh. Samtidig vil den viktigste faktoren for kraftprisnivået i Norge fortsatt være kull-, gass- og CO2-priser.

 

Kommentarer

kommentarer