Nyhetsartikkel

21 september 2018

Strømbrudd i Norge på nivå med det europeisk gjennomsnittet

Leveringspåliteligheten i Norge, målt i avbruddsantall og -varighet per kunde, er på nivå med det europeiske gjennomsnittet.

CEER (the Council of European Energy Regulators) har i rapporten «Benchmarking Report 6.1 on the Continuity of Electricity and Gas Supply» publisert oppdaterte verdier for leveringspålitelighet for strøm og gass i Europa. NVE har representert Norge i arbeidsgruppen som har utformet rapporten.  Leveringspålitelighetsdata fra 28 land i Europa, samlet inn gjennom en spørreundersøkelse, ligger til grunn.

Leveringspåliteligheten i Norge, målt i avbruddsantall og -varighet per kunde, er på nivå med det europeiske gjennomsnittet. Gjennomsnittlig avbruddsvarighet per sluttbruker i Norge, Sverige og Finland er på omtrent samme nivå, i underkant av to timer. Avbruddsvarighet varierer fra år til år, men statistikken viser at år med lang avbruddsvarighet i Norge også har lang avbruddsvarighet i Sverige og Finland.

Rapporten gir en god pekepinn på leveringspålitelighetsnivået i Europa, selv om ulikheter fra land til land i hvordan avbrudd defineres og registreres kan føre til noe vridning, spesielt av antall avbrudd.

Les rapporten her: https://www.ceer.eu/documents/104400/-/-/963153e6-2f42-78eb-22a4-06f1552dd34c

Grundigere analyse og vurderinger kan man finne i «6th Benchmarking Report on the Quality of Electricity and Gas Supply» (september 2016): https://www.ceer.eu/documents/104400/-/-/d064733a-9614-e320-a068-2086ed27be7

Figurene under er boxplot hentet fra rapporten og viser antall og varighet for langvarige avbrudd, inkludert eksepsjonelle hendelser:

 

Kommentarer

kommentarer