Nyhetsartikkel

11 mai 2018

Selger 49,9 prosent av Oppdal E-verk

Kommunestyret i Oppdal i Trønelag har vedtatt å selge 49,9 prosent av Oppdal E-verk.

Fredrikstad Energi / Norgesnett har budt 180 millioner for nettvirksomheten i Oppdal E-verk og for e-verkets kraftomsetning byr selskapet 3000 kroner pr. kunde.

Fredrikstad Energi / Norgesnett har ikke bedt om at tilbudet unndras offentlighet, skriver Opdalingen.

Budet fra Trønderenergi er fortsatt unntatt offentlighet, og kommunestyret vedtok på starten av kommunestyremøtet  å debattere tilbudet fra selskapet uten å opplyse om vesentlige fakta.

Ordføreren anbefaler salg
Ordfører Kirsti Welander informerer om prosess og forhandlinger.

– Nettleien kan bli lavere på sikt, men ikke like lav som i Trønderenergi sitt nett for øvrig, mener ordføreren.

Ordføreren foreslår fra talerstolen å selge 49,9 prosent av aksjene uten å informere om størrelsen på budet.

Trønderenergi Nett har solgt sin kundeportefølje til Fjordkraft. Ordføreren mener på bakgrunn av dette at kommunen bør selge kundeporteføljen i Oppdal E-verk.

Oppdal Ap, Høyre, Venstre og Frp, samt Arne Braut (Sp) ønsker en nærmere avklaring om de resterende 50,1 prosent.

– Oppdal Ap lever godt med et delt eierskap, men vi bør avklare hva det å selge 100 prosent kommer til å bety, mener ordføreren ifølge Opdalingen.

Før vi eventuelt selger resten av aksjene må vi få forsikringer om arbeidsforholdene til de ansatte, en lav nettleie og at vi får riktig pris, kommenterte ordføreren.

Flertallet i kommunestyret legger fram et forslag om å forhandle og utrede muligheten for også å selge resten av aksjene i E-verket.

Ordføreren foreslår videre å bruke inntektene fra salget på A-aksjer i Trønderenergi og ønsker også at Oppdal E-verket skal være med i framtidige prosjekter om fornybar energi i regi av Trønderenergi.

Frist 21. juni
21. juni kan kommunestyre komme til å selge hele e-verket dersom forslaget går igjennom.

Forslaget fra Ap, H, V, Frp og Arne Braut lyder som følger:

Sak 18/34 Salg av aksjer i Oppdal E-verk AS til TrønderEnergi AS

Forslag fra Ap, H, V, FrP og Arne Braut (Sp) v/Kirsti Welander

Alternativ til tilrådingen:

Punktene 1 – 6 som i ordførers og rådmannens tilråding.

Pkt. 7) og 8) i tilrådingen strykes.

Nytt pkt. 7)

7) For å sikre verdier og avkastning i et langsiktig perspektiv, ønsker Oppdal kommune å bruke salgsoppgjøret til kjøp av A-aksjer i TrønderEnergi AS.

Nytt pkt. 8)

8) Kommunestyret tar informasjonen om TrønderEnergi sin nysatsing til orientering, og er positive til at Oppdal Everk deltar i et utviklingsprosjekt innenfor «fornybarområdet» som beskrevet i brev av 12.04.2018 (Vedlegg 7)

Nytt pkt. 9)

9) Kommunestyret viser til aksjonæravtalens pkt. 9.3, og vurderer å gjøre opsjon gjeldende i henhold til pkt. 9.3, d) a. (Frist 01.07.2018)

Kommunestyret ber Forhandlingsutvalget oppta forhandlinger med TrønderEnergi AS og gjennomføre nødvendig avklaringer/tilpasninger for eventuell gjennomføring av denne opsjonen innen 01.07.2018, og ber om at følgende elementer vektlegges:

 • ivaretakelse av medarbeiderne og sikring av deres rettigheter
 • at arbeidsplassene tilknyttet dagens nettvirksomhet i OEV lokaliseres til Oppdal
 • at nettleie i Oppdal blir satt lik resten av TrønderEnergi sitt område
 • at verdiene/egenkapitalen som er bygd opp gjennom mange år sikres ved at aksjene i Oppdal Everk AS blir solgt til markedspris
 • at Oppdalsregionen fremdeles får en rolle i TrønderEnergi sin nysatsing innenfor fornybarområdet
  Resultat av forhandlingene legges fram for kommunestyret i møte 21. juni 2018.Lavere nettleie
  Arne Braut fra Sp som stiller som medforslagstiller sammen med Frp, Ap, H og V redegjør for sin støtte til forslaget. Han mener det er viktig å gå i opsjonsforhandlinger for å få best mulig betingelser. Han argumenterer med at man vil oppnå lavere nettleie ved å la Trønderenergi kjøpe alle aksjene.

  Arne Braut ba om å få vite hvor stor avkastning Oppdal kommune har hatt på sine aksjer i Trønderenergi og hvor avkastning man ville ha fått om man hadde solgt hele Oppdal E-verk og vekslet inn inntektene i A-aksjer i Trønderenergi.

  I 2017 fikk Oppdal kommune et utbytte fra eget e-verk og Trønderenergi på cirka 1,2 millioner i 2017, 1,9 millioner i 2016 og 1,7 millioner i 2015. Oppdal kommune eier 2,92 av aksjene i Trønderenergi.

  Basert på egen aksjekapital har Trønderenergi utbetalt 1,5, 1,21 og 2,32 prosent i utbytte i 2017, 2016 og 2015, i samme periode har Oppdal E-verk utbetalt 0, 1,21 og 0 prosent i i utbytte.

  Rådmannen ville ikke offentliggjøre hvor mye Oppdal kommune ville ha tjent dersom man hadde vekslet inn inntektene fra et salg av Oppdal E-verk til A-aksjer i Trønderenergi; det ville indirekte avsløre hvor stort tilbudet fra Trønderenergi på aksjene i Oppdal E-verk AS er.

  Arvesølvet
  – Vi selger ikke arvesølvet, vi videreutvikler det, hevdet Eli Dahle fra Høyre da hun redegjorde for sitt og Høyre sitt syn i saken.

  Sigmund Fostad (Frp) berømmer fra talerstolen  ordfører og rådmann for saksframlegget som han mener er både tydelig og godt framarbeidet. Han er imidlertid kritisk til at man ikke har forhandlet om å selge alle aksjene i Oppdal E-verket for å få en bedre pris. Dette har man ikke hatt anledning til på grunn av et tidligere vedtak i kommunestyret. Dette mener Fostad har vært uheldig.

  Ola Skarsem (Sp) er mer kritisk til både salg og løfter fra Trønderenergi.

  – Avkastningen har ikke vært så stor i Oppdal Energi, men se rundt omkring hvordan pengene er blitt brukt på opprustning av nettet, hvor mye er det verdt? Og løfter om at arbeidsplassene blir værende i bygda har jeg liten tro på, vi ble jo også lovt et felles driftselskap, vi ser jo hvor mye det løftet var verdt. Og når vi mister den lokale tilknytningen tror jeg vi kan se lagt etter servicen, mente Skarsem.

  Kari Toftaker (Sp) kommer med et emosjonelt innlegg; «don’t change a winning team» oppfordrer hun og er spesielt kritisk til at man i løpet av noen få dager har gått fra å ville selge 49,9 prosent til 100 prosent av aksjene i E-verket og at det nå synes å være et flertall for å selge hele selskapet.

  Ola Husa Risen (Sp) mener det beste er å beholde 100 prosent av eierskapet i Oppdal E-verk, men inngå en mer bindende samarbeidsavtale med Trønderenergi.

  – Vi vet at strømnettet drives bra i dag, vi vet ikke hva som skjer om vi selger 49,9 eller 100 prosent av aksjene.

  Endelig vedtak
  Etter avstemmingen i kommunestyret ble det endelige vedtaket som følger:

  1)

  Kommunestyret vedtar å selge følgende til Trønderenergi:

  49,9 % av aksjene i Oppdal Everk AS etter at virksomheten for strømsalg er utfisjonert

  100 % av aksjene i et utfisjonert selskap for strømsalg

  2)

  Salget av nettvirksomheten vedtas under forutsetning av at partene blir enige om en endelig avtale om kraftomsetningsvirksomheten

  3)

  Kommunestyret vedtar følgende avtaler:

  Transaksjonsavtale (utkast datert 16. april 2018) mellom Oppdal kommune og Trønderenergi Nett AS.

  Aksjonæravtale (utkast datert 16. april 2018) mellom Oppdal kommune og Trønderenergi Nett AS.

  Integrasjonsavtale (utkast datert 16. april 2018) mellom Oppdal kommune Oppdal Everk AS og Trønderenergi Nett AS.

  Avtale (utkast datert 16. april 2018) om kjøp av Oppdal Everk AS sin kraftomsetningsvirksomhet mellom Oppdal kommune og Trønderenergi Nett AS. Forhandlingsutvalget får fullmakt til å fremforhandle en endelig avtale basert på de angitte avtalevilkår.

  4)

  Kommunestyret godtar at generalforsamlingen vedtar vedtektsendringer i Oppdal Everk som vist i vedlegg 1

  5)

  Kommunestyret vedtar Rettighetserklæring om fremføring av nettanlegg som vist i vedlegg 1

  6)

  Ordfører gis fullmakt til å underskrive vedtatte avtaler og overtakelsesprotokoll samt gjøre nødvendige avklaringer omkring overdragelsen av ikke prinsipiell betydning.

  7)

  For å sikre verdier og avkastning i et langsiktig perspektiv, ønsker Oppdal kommune å bruke salgsoppgjøret til kjøp av A-aksjer i TrønderEnergi AS.

  8)

  Kommunestyret tar informasjonen om TrønderEnergi sin nysatsing til orientering, og er positive til at Oppdal Everk deltar i et utviklingsprosjekt innenfor «fornybarområdet» som beskrevet i brev av 12.04.2018 (Vedlegg 7)

  9)

  Kommunestyret viser til aksjonæravtalens pkt. 9.3, og vurderer å gjøre opsjon gjeldende i henhold til pkt. 9.3, d) a. (Frist 01.07.2018)

  Kommunestyret ber Forhandlingsutvalget oppta forhandlinger med TrønderEnergi AS og gjennomføre nødvendig avklaringer/tilpasninger for eventuell gjennomføring av denne opsjonen innen 01.07.2018, og ber om at følgende elementer vektlegges:

  • ivaretakelse av medarbeiderne og sikring av deres rettigheter
  • at arbeidsplassene tilknyttet dagens nettvirksomhet i OEV lokaliseres til Oppdal
  • at nettleie i Oppdal blir satt lik resten av TrønderEnergi sitt område
  • at verdiene/egenkapitalen som er bygd opp gjennom mange år sikres ved at aksjene i Oppdal Everk AS blir solgt til markedspris
  • at Oppdalsregionen fremdeles får en rolle i TrønderEnergi sin nysatsing innenfor fornybarområdet

  Resultat av forhandlingene legges fram for kommunestyret i møte 21. juni 2018.

Kommentarer

kommentarer