Nyhetsartikkel

27 mars 2018

Høring om endringer i regelverket om anleggsbidrag – bedre prissignaler i regional- og transmisjonsnettet

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) foreslår endringer i regelverket som åpner for at nettselskapene skal kreve anleggsbidrag i regional- og transmisjonsnettet.

Kunder som har bedt om tilknytning eller økt kapasitet i regional- og transmisjonsnettet har til nå ikke betalt for nettinvesteringer. Dette har bidratt til for svake signaler om dimensjonering, lokalisering og etablering, og høyere nettleie for nettets øvrige brukere, opplyser NVE.

– Det er viktig å gi kundene på alle nettnivå gode prissignal om dimensjonering, lokalisering og etablering. Kundene kan gjøre egne tilpasninger som reduserer eller fjerner behovet for en nettinvestering, dersom de ser en andel av de investeringskostnadene de utløser. Når de betaler anleggsbidrag, unngår vi også at nettets øvrige kunder i praksis betaler for hele nettinvesteringen gjennom økt nettleie, sier direktør for reguleringsmyndigheten for energi i NVE, Ove Flataker.

href=»http://publikasjoner.nve.no/hoeringsdokument/2018/hoeringsdokument2018_06.pdf»>NVE har sendt ut forslag til endringer i forskrift om kontroll av nettvirksomhet. Forslaget innebærer at nettselskapene skal fastsette og kreve inn et anleggsbidrag når en kunde ber om ny tilknytning, økt kapasitet eller bedre kvalitet som utløser investeringer i regional- og transmisjonsnettet. Anleggsbidraget skal fastsettes i tråd med de samme prinsippene som i distribusjonsnettet, men med noen unntak som tar hensyn til at det er mer komplisert å fastsette nøyaktige anleggsbidrag i regional- og transmisjonsnettet.

– Vi har lang og god erfaring med anleggsbidrag i distribusjonsnettet. På dette nettnivået har anleggsbidrag ført til at nettleien er minst 6% lavere enn den ellers ville vært dersom alle nettinvesteringer hadde blitt finansiert over nettleien. Endringene vi foreslår i regional- og transmisjonsnettet vil bidra til en riktigere kostnadsfordeling på bakgrunn av hvem som utløser investeringer i nett, og til at nettleien for nettets øvrige kunder blir lavere enn uten denne endringen, sier Flataker.

Tydeligere regelverk som styrker vernet av kundene
NVE foreslår i tillegg en revidering av gjeldende regelverk for anleggsbidrag. Bakgrunnen for revideringen er behovet for å styrke kundenes rettigheter, og for å gjøre regelverket enklere og tydeligere for både nettselskap og kunder.

Bestemmelsen om anleggsbidrag i forskrift om kontroll av nettvirksomhet har ikke vært endret siden 2001. Det har siden da blitt etablert en mer detaljert forvaltningspraksis. For å forenkle og tydeliggjøre regelverket for både nettselskap og kunder ser vi et behov for å forskriftsfeste deler av denne praksisen.

Det er i tillegg foreslått noen nye krav. Anleggsbidrag og tiårsregelen er begge foreslått endret fra kan- til skal-bestemmelser. Ordningene med bunnfradrag og tilknytningsgebyr er foreslått fjernet. Vi foreslår også at nettselskapet kun kan kreve at kunden dekker overskridelser inntil 15 prosent av det estimerte anleggsbidraget, forutsatt at overskridelsene ikke skyldes forhold på kundens side.

– Forslagene vil styrke kundens rettigheter, gi likere praksis på tvers av nettselskap, og i større grad sikre en rimelig kostnadsfordeling mellom kunden som utløser kostnaden og nettselskapets øvrige kunder. I sum mener vi endringene vil føre til bedre utnyttelse og utvikling av nettet, styrke vernet av kundene og på sikt bidra til å gjøre nettleien lavere enn den ellers ville vært, forklarer Flataker.

Andre foreslåtte endringer
NVE foreslår noen andre endringer om tariffer for innmating og uttak. Vi foreslår at energileddene i regional- og transmisjonsnettet skal avspeile marginale tapskostnader, og beregnes ukentlig for dag og natt/helg. I tillegg foreslår vi at fastleddet for innmating skal være basert på midlere årsproduksjon for alle innmatingskunder unntatt de som er plusskunder.

Endringene skal gjelde fra 1. januar 2019
NVE legger opp til at nye krav skal gjøres gjeldende fra 1. januar 2019. Vi foreslår en overgangsordning for regional- og transmisjonsnettet, som tar hensyn til prosjekter som har inngått økonomisk forpliktende avtaler på grunnlag av gjeldende regelverk som ikke tillater anleggsbidrag.

 

Kommentarer

kommentarer