Nyhetsartikkel

08 mars 2018

Statnett på ville tariffveier

Statnetts kostnader vil øke betydelig i årene som kommer. Derfor er det svært viktig at grunnlaget som presenteres for de som betaler for gildet oppleves rimelig rettferdig. Særlig ett av Statnetts forslag går i feil retning. Statnett foreslår at du må betale enda mer for tilgangen til kraften (i form av nettleie) i områder med mye produksjon.

I dag er det slik at vi finner den høyeste nettleien i områder med mye produksjon, for eksempel i Sogn og Fjordane, skriver daglig leder Knut Lockert i Distriktsenergi og ofrtsetter:

«Du kan nesten koble deg rett på kraftstasjonen, likevel er tariffen blant den høyeste i landet. I Oslo derimot, langt unna kraften og med lang transport, der er tilgangen til kraften billigst. Dette er slik vi ser det, faglig dårlig begrunnet og det oppleves som svært urettferdig.

Med Statnetts forslag til nye tariffer forsterkes dette underlige fenomenet. Det blir enda dyrere å være forbruker i områder med mye produksjon og billigere i områder uten. I Oslo, med landets billigste nettleie fra før og et område uten nevneverdig kraftproduksjon, vil nettkundene spare om lag 130 millioner på Statnetts forslag. Forstå det den som kan.

Grunnen til at dette er mulig er at Statnett fjerner dagens såkalte K-faktor i sin nåværende form. Nå foreslås det områdevis K-faktor som gir en høyere pris i de fleste områder med overskudd av produksjon.

Endringen i tariffen skal ifølge forslaget være nettmessig begrunnet slik forskriften krever. Fram til i dag har dagens K-faktor, også nettmessig begrunnet, vært vurdert som en god modell. Etter fremleggelsen av den nye modellen er dagens modell nå vurdert til å ikke være riktig og tilstrekkelig nettmessig begrunnet av Statnett, og forslaget er at den bør justeres.

Dersom det skal gjøres endringer i tariffen, med store konsekvenser for kundene, bør endringene være til det langt bedre ut i fra nettmessige forhold. En marginal forbedring kan ikke forsvare store omfordelinger av nettleien blant kundene. Konsekvensen av å fjerne K-faktoren i dag gir nettopp slike utslag i enkelte av de punktene der en går fra en punktvis til en områdevis K-faktor.

Distriktsenergi kan ikke se at den foreslåtte modellen er bedre enn dagens modell og den er uansett ikke vesentlig bedre. Dagens punktvise K-faktor bør beholdes inntil alternative modeller og disses implikasjoner utredes ytterligere.

Står Statnett fast på at kundene i produksjonsrike områder skal betale mer enn i dag, kommer dette til å sette fart på spørsmålet om lik nettleie for alle. Dette er på den politiske agendaen og spørsmålet er generert nettopp med utgangspunkt i at områder der fossene renner over, der kan det ikke være dyrest å få tilgang på strømmen. Dessuten er det kundene i disse områdene som finansierer Norges fornybarhetsmål. Slik kan det ikke være, og med Statnetts omlegging av tariffen fyrer man opp under debatten i retning av lik nettleie.»

Fakta

Strømkundene betaler nettleie for å være tilknyttet strømnettet og få levert strømmen fra produksjonsstedet og hjem til seg. Nettleien går til å dekke kostnadene ved en stabil og sikker strømforsyning.

Samlede tillate inntekt for alle nettselskaper er i 2018 17,7 milliarder kroner.
I tillegg har Statnett tillatte inntekter på 8,2 milliarder kroner.

I dag står Statnett for ca. 30% av bransjens totale tillate inntekt.  I 2022 antas Statnetts tillate inntekt å øke til ca. 13 milliarder.  Dette gjør at Statnetts andel av bransjens tillate inntekt beregnes til å bli ca. 40%.

Kommentarer

kommentarer