Nyhetsartikkel

05 mars 2018

Trøndelag fylke sier nei til ACER

På sitt første møte etter sammenslåingen av Trøndelagsfylkene vedtok det nye Trøndelag fylkesting å si nei til tilslutning til EUs energibyrå ACER.

Fylkestingsmøtet 28. februar vedtok en interpellasjon fra Rakel Skårslette (SV) med 54 mot 20 stemmer.

«For Trøndelag fylkeskommune er det avgjørende at en innlemmelse av rettsaktene i EUs tredje energimarkedspakke ikke medfører at ESA senere kan beslutte at vedtak i et ACER med stadig større mandat, er EØS-relevante og dermed bindende for Norges deltakelse i det indre marked på en måte som reduserer mulighetene for å nasjonal kontroll med energipolitikken i Norge», heter det i uttalelsen.

«Trøndelag fylkesting mener usikkerheten knyttet til hvilke bindinger Norge kan bli utsatt for om ACER på sikt utvikler seg til å få ytterligere beslutningskompetanse gjennom flertallsvedtak, og usikkerheten om hvorvidt ESAs vedtakskompetanse ovenfor reguleringsmyndigheten innebærer en myndighetsoverføring i Grunnlovens forstand, tilsier at Stortinget bør reservere seg mot å innlemme dette i EØS-avtalen nå.»

Kommentarer

kommentarer