Nyhetsartikkel

01 mars 2018

Endringer i regelverket for eiendomsskatt

Stortingets behandling av statsbudsjettet før jul medførte flere endringer i regelverket for eiendomsskatt. I tillegg medførte Høyesteretts dom i Statnett-saken i fjor sommer at eiendomsskattetaksten for mange nettanlegg baserer seg på feil prinsipper, skriver Energi på sine nettsider.

Advokatfirmaet Thommessen har utarbeidet et notat som oppsummerer endringene i regelverket for eiendomsskatt. Notatet gir anbefaling til hvordan energiselskapene bør forholde seg til endringene.

Statnett-saken

Høyesteretts dom i Statnett-saken i fjor sommer slo fast at eiendomsskattetaksten for mange nettanlegg baserer seg på feil prinsipper. Nærmere bestemt gjelder dette den progressive avskrivingsmodellen.

Modellen benyttes av enkelte taksatorer for å fastsette fradraget for slit og elde ved beregning av teknisk verdi av nettanlegg. Høyesterett fastslo at denne modellen ikke var forenlig med eiendomsskatteloven og prinsippene for fastsettelsen av omsetningsverdien. Fradrag for slit og elde skal nå baseres på lineære avskrivninger over anleggenes forventede levetid.

Omgjøring av eiendomsskatten

Konsekvensene av dommen er at mange nettselskaper, avhengig av hvilken taksator kommunen har benyttet, har eiendomsskattetakster som baserer seg på for lavt fradrag for slit og elde. Kommunene kan på eget initiativ foreta endringer i takstene, og enkelte synes å foreta slike endringer.

Dersom nettselskapet har takster som baserer seg på feilaktige prinsipper, kan selskapet rette en henvendelse til kommunen med anmodning om omgjøring av eiendomsskatten. Alternativt kan nettselskapet klage på taksten, dersom det viser seg at kommunen legger til grunn takster som baserer seg på feilaktig grunnlag i forhold til Høyesteretts dom.

  1. Eiendomsskatt for kraftselskaper – regelendringer og tiltak

    Les Advokatfirmaet Thommessens notat som oppsummerer endringene i regelverket for eiendomsskatt (februar 2018).

Kommentarer

kommentarer