Nyhetsartikkel

15 desember 2017

Statkraft inngår industrikraftavtale med Eramet Norway til 2030

Statkraft og Eramet Norway har inngått en ny langsiktig industrikraftavtale for perioden 2021 til 2030.

Leveransen er på omlag 8 TWh totalt og befester selskapets rolle som en stor og viktig partner for norsk kraftforedlende industri.

Norsk vannkraft representerer langsiktighet, soliditet og en type leveranse som samsvarer godt med industriens behov for stabil kraft gjennom hele året.

– Vi har en lang og god historie med Eramet Norway og samarbeider på flere områder. Målet vårt er at totalpakken vi tilbyr vil gjøre Statkraft til en attraktiv og foretrukket partner for kraftforedlende industri i Norge også fremover. Avtalen med Eramet Norway er et viktig skritt på veien mot dette målet, sier konserndirektør i Statkraft Hallvard Granheim. 

Avtalen viser at Statkraft er en konkurransedyktig leverandør til norsk industri som konkurrerer i et globalt marked. 

– Eramet har hatt et langvarig kundeforhold til Statkraft som produsent av ren fornybar energi. Denne avtalen sikrer Eramet Norway forutsigbare og langsiktige kraftleveranser, på konkurransedyktige vilkår, til våre smelteverk i Norge også i det videre. Dette bidrar til å styrke smelteverkenes konkurranseevne, noe som er avgjørende i den globale konkurransen som Eramet deltar i hver eneste dag, sier Bjørn Kolbjørnsen, administrerende direktør i Eramet Norway. 

– Dette viser at norsk biodrivstoffpolitikk fungerer, sier Marius Holm, leder av Miljøstiftelsen ZERO. 

– Dette er viktig teknologiutvikling og et godt eksempel på hvordan Norge bør bruke sin store kompetanse innen prosessindustri og utvikle viktige global teknologier, sier Holm.
-Biodrivstoff fra skog er en viktig klimaløsning for å redusere bruken av fossilt drivstoff i spesielt luftfart, skip og tungtransport. Det er gledelig at Statkraft og Södra går foran i det grønne skiftet i drivstoffproduksjon, sier Holm.  – Sammen med elektrisitet og hydrogen muliggjør biodrivstoff en fossilfri transportsektor.

Fakta:

I forhandlingene om statsbudsjettet 2017 gikk flertallet inn for å øke andelen biodrivstoff i veitrafikken til 20 prosent innen 2020. Åtte prosent av totalen skal være avansert biodrivstoff.

20 prosent omsetning av biodrivstoff kan bety en etterspørsel etter biodrivstoff på i størrelsesorden 600 millioner liter i 2020 (med en andel på åtte prosent dobbelttellende drivstoff).

Skogen kan levere råstoff til produkter og energi uten å tilføre mer karbon til atmosfæren enn det som bindes opp gjennom fotosyntesen. Utslipp av fossilt karbon øker permanent konsentrasjonen i atmosfæren og den globale oppvarmingen.

Hvis skogproduktene brukes istedenfor produkter som er produsert av eller med olje, gass og kull vil det redusere klimagassutslipp. Forutsetningen er at skogbruket drives bærekraftig, at det blant annet ikke hogges skog på arealer hvor avvirkning vil gi varig forringelse av skogens produksjonsevne, og at det plantes ny skog etter hogst.

Dersom hele eller deler av biodrivstoffbehovet skal dekkes med norskprodusert biodrivstoff, vil det kreve at teknologien utvikles slik at produksjonen blir tilstrekkelig effektiv og også mer konkurransedyktig på pris.

Kilde: Miljødirektoratet

Om Statkraft
Statkraft er et ledende internasjonalt selskap innen vannkraft og Europas største leverandør av fornybar energi. Konsernet produserer vannkraft, vindkraft, solkraft og gasskraft og leverer fjernvarme. Statkraft er en global markedsaktør innen energihandel med tilstedeværelse i 16 land. 

Om Eramet
Eramet Norway er en del av det franske industrikonsernet Eramet og har tre anlegg i Norge, henholdsvis i Porsgrunn, Kvinesdal og Sauda. Eramet er en verdensledende produsent av legert metall, spe

 

Kommentarer

kommentarer