Nyhetsartikkel

06 desember 2017

Høring om ny nettleiestruktur som skal gi lavere nettkostnader

NVE vil at nettselskapene skal utforme nettleien slik at strømkundene kan velge et nettleieabonnement som er tilpasset hvor mye strøm de vil bruke på en gang. Et jevnere strømforbruk uten store forbrukstopper vil over tid gi strømkundene lavere nettleie.

– Strømnettet må kunne levere nok strøm til alle også når mange vil ha mye strøm samtidig. Forskriftsforslaget vi sender på høring, betyr at strømkundene vil tjene på å jevne ut sitt strømforbruk. Lavere forbrukstopper vil redusere nettselskapenes kostnader, slik at strømkundene over tid får lavere nettleie enn med dagens tariffstruktur, sier avdelingsdirektør Ove Flataker i NVE.

NVE har sendt ut forslag til endringer i forskrift om kontroll av nettvirksomhet. Forslaget innebærer at nettselskapene får klarere føringer for hvordan de skal utforme nettleien. NVE ønsker at alle nettselskap skal innføre en ordning kalt «abonnert effekt»: Kundene abonnerer på et visst strømforbruk per time (kWh/h). Forbruk over abonnementet koster ekstra.

 

Fordeler nettkostnadene på en bedre måte
– Et nettleieabonnement tilpasset hvor mye strøm du vil bruke på en gang, minner om et mobilabonnement med en viss datamengde inkludert. Ønsker du å bruke mer strøm på en gang enn effektuttaket du har valgt å abonnere på, må du betale høyere nettleie for forbruket over abonnementsgrensen. Du får altså strømmen du trenger, men må betale litt mer, forklarer Flataker.

Endringene NVE foreslår, øker ikke nettselskapenes inntekter. Målet er å fordele nettkostnadene mellom strømkundene på en bedre måte. NVE mener nettleien i større grad bør gjenspeile hvordan kostnadene i nettet oppstår.

 

 

Reduserer behovet for nye investeringer
De siste årene har effektuttaket, altså hvor mye strøm vi bruker på en gang, økt mer enn energibruken. Mer energieffektive apparater og bedre isolerte hus holder energibruken nede, til tross for økt befolkning. Mange energieffektive apparater bruker imidlertid mye strøm på én gang. Når vi i tillegg får flere bygninger og flere elbiler som skal lades, øker behovet for nettkapasitet.

Utformingen av nettleien har betydning for hvordan nettet brukes, og for fordeling av kostnader mellom nettkundene. En mer effektiv utnyttelse av nettet kan redusere behovet for fremtidige nettinvesteringer, og over tid gi lavere kostnad for brukerne av nettet samlet sett.

Energileddet blir mindre
I dag betaler strømkundene et fastledd og et energiledd per kWh de bruker. Størrelsen på fastleddet og energileddet varierer fra nettselskap til nettselskap.

NVEs ønsker å pålegge nettselskapene å utforme nettleien slik at strømkundene betaler et fastledd som er likt for alle i nettområdet, pluss en abonnementspris som er avhengig av hvor mye strøm du vil bruke på en gang. Til gjengjeld vil det såkalte energileddet (pris per kWh) bli mye lavere. Energileddet skal kun dekke tap i nettet. I tillegg må alle betale et overforbruksledd i de timene forbruket er over abonnementet kunden har valgt.

NVE foreslår at nettselskapene beregner og informerer den enkelte kunde om hvilket abonnement som gir lavest kostnad over året basert på historisk timesforbruk. En slik veiledningsplikt vil gi kundene godt beslutningsgrunnlag, enten de velger å følge nettselskapets beregning, eller velger et annet abonnement.

Skal gjelde fra 2021
NVE legger opp til at nye krav skal gjøres gjeldende fra 2021, slik at kunder og nettselskapene kan nyttiggjøre seg av måledata fra de smarte strømmålerne.

Kommentarer

kommentarer