Nyhetsartikkel

01 november 2017

Fortsatt solid resultatutvikling for Eidsiva Energi

Regnskapet for Eidsiva Energi etter årets ni første måneder viser et resultat etter skatt på 296 millioner kroner.

– Når vi korrigerer for urealiserte verdiendringer og gevinst ved salg av konsernets markedsvirksomhet i 2016, er driftsresultatet og resultatet før skatt 130 millioner kroner bedre per 30. september 2017 enn på samme tid i fjor. Økte kraftpriser og økt produksjon bidrar til økningen i resultatet, men alle virksomhetene har god drift samtidig som effekten av resultatforbedringsprogrammet bidrar positivt, sier konsernsjef Øistein Andresen.

Spotprisen for kraft de første ni månedene ble 26,5 øre per kWh, mot 21,7 øre for samme periode i 2016. Inkluderes sikringene som er realisert, ble oppnådd pris 29,9 øre per kWh mot 24,9 øre i 2016.

Driftsinntektene ble 2 755 millioner kroner mot 2 927 millioner kroner i 2016. Hovedårsaken til reduksjonen i driftsinntekter er at omsetningen fra markedsvirksomheten ikke inngår i konsernets driftsinntekter etter at selskapet Innlandskraft ble etablert sammen med Gudbrandsdal Energi fra 1. juli 2016.

Driftsresultatet ble 694 millioner kroner mot 632 millioner kroner i 2016. I 2016 var gevinst ved salg av markedsselskapet på 89 millioner kroner inkludert.

Korrigeres resultatene for urealiserte verdiendringer innen kraftpriser, valuta og renter og engangsposter for begge år («underliggende driftsresultat»), utgjør resultatforbedringen 130 millioner kroner.

Resultat etter skatt ble 296 millioner kroner mot 309 millioner kroner i 2016.

Investeringene i årets ni første måneder utgjør 985 millioner kroner, hvorav 153 millioner kroner er utbetalt til deleide selskaper som står for utbyggingen av Nedre Otta og Rosten vannkraftverk og vindparken Austri Raskiftet. Utenom investeringer i fornybar energi er investeringsmidler brukt til utbygging og forsterkning av nettvirksomheten og investeringer i fiberinfrastruktur i tilknytning til bredbåndsvirksomheten.

Eidsiva eies av Hedmark og Oppland fylkeskommuner og 27 kommuner i begge fylker. Eidsiva skal gi god, langsiktig avkastning, utvikle Innlandets energiressurser og bidra til vekst og utvikling i regionen.

Kommentarer

kommentarer