–Forskning og kunnskap er avgjørende for at Norge skal nå klimamålene og utvikle nye, grønne arbeidsplasser. Derfor øker vi satsingen på forskning og nyskaping, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen.

I 2018-budsjettet foreslår regjeringen å styrke forskning om lavutslipp og grønn konkurransekraft med 20 millioner kroner over Klima- og miljødepartementets budsjett.

Regjeringen lanserte i år en ny satsing på forskning for lavutslipp med en årlig ramme på 71,5 millioner kroner. Satsingen skal bidra til å finne nye løsninger for å redusere klimagassutslipp i Norge og oppfylle norske klimamål frem mot 2030. Med en økning på 20 millioner kroner blir samlet ramme 91,5 millioner i 2018.

–Dette blir en spydspiss i Forskningsrådets arbeid med lavutslippsforskning. Målet er at helt nye produkter og tjenester innen miljøvennlig energiteknologi skal bli utviklet og tatt i bruk raskere. Dette kan bidra til utslippskutt både i Norge og internasjonalt, sier Vidar Helgesen.

Satsingen bygger på Forskningsrådets eksisterende innsats, inkludert programmene ENERGIX og BIONÆR.

En del av midlene vil bli kanalisert gjennom prosjektet Pilot-E. Pilot-E er et finansieringstilbud til norsk næringsliv, etablert av Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Enova. Pilot-E følger opp aktørene gjennom hele teknologiutviklingsløpet – fra idé til marked. I 2017 har utslippsfri nyttetransport på land vært et særlig prioritert tema for satsingen, og dette har blant annet vært fulgt opp gjennom en egen utlysning under Pilot-E ordningen.