Nyhetsartikkel

21 september 2017

NVE har mottatt innspill på høring om referanserente i regulering av nettselskap

Pöyry Managment Consulting og Menon Economics har på oppdrag fra NVE vurdert parameterne som inngår i NVEs referanserente.

NVE sendte rapporten i sin helhet på høring sommer 2017 for å få innspill på konsulentenes vurderinger og konklusjoner. Innspillene finnes i relatert informasjon til høyre på denne siden. NVE vil ta med innspillene i en videre vurdering av behovet for å endre renten, opplyser NVE.

NVEs referanserente benyttes ved fastsettelsen av årlig inntektsramme for nettselskapene, og er regulert i forskrift om kontroll av nettvirksomhet § 8-3. Referanserenten skal bidra til at nettselskapene oppnår en rimelig avkastning på sine investeringer gitt effektiv drift, utvikling og utnyttelse av nettet. Referanserenten fremkommer ved å benytte en WACC-modell.

Parameterne i WACC-modellen ble sist gjennomgått i 2012, med virkning fra 1. januar 2013. Bakgrunnen for endringene var langvarig uro i finansmarkedene, som førte til at flere av parameterne i modellen ikke reflekterte de observerte markedsforholdene nettselskapene møtte.

I løpet av de 5 årene som har gått siden siste gjennomgang har det vært en utvikling i finansmarkedene som kan innebære at enkelte parametere i modellen bør justeres. NVE har derfor startet opp et arbeid med å vurdere om det er behov for endringer i NVEs referanserente. For å få et så godt vurderingsgrunnlag som mulig sendte vi rapporten fra Pöyry og Menon på en bred høring. Rapporten er tilgjengelig under relatert informasjon til høyre på side, sammen med innspillene vi har mottatt.

NVE vil i vinter foreta en vurdering av behovet for en endring av referanserenta. Dersom vi kommer til at det er et slikt behov, tar vi sikte på å sende forslaget på høring senest juni 2018. En eventuell endring kan først tre i kraft fra 2019.

Kommentarer

kommentarer