Nyhetsartikkel

21 september 2017

Reduser byråkratiet og kostnadene ved det funksjonelle skillet

NVE arbeider  nå med forskriften som skal definere det lovmessige kravet til det funksjonelle skillet. I et brev denne uken skriver Distriktsenergi og KS Bedrift at reglene som utarbeides ikke må dytte enda mer kostnader og byråkrati over på energiverkene og deres kunder.

Første januar 2021 skal alle energiselskaper ha gjennomført det lovmessige kravet til et selskapsmessig og funksjonelt skille (ledelsesskille). I brevet peiker de to organisasjonenen på spørsmålet om hvordan man bør definere ledelse i henhold til de nye reglene, salg av overskuddskapasitet, regulering av fiber og regler for driftssentraler.

I brevet legger Distriktsenergi og KS Bedrift vekt på at reglene må være fleksible, og at hensiktsmessig og kostnadseffektiv drift av større, bynære selskaper og hensiktsmessig og kostnadseffektiv drift av mindre, lokale selskaper nødvendigvis ikke er det samme.

Jo mere rigide NVE er med hensyn til tolkningen av reglene rundt det funksjonelle skillet, jo større kostnader vil bli påført bransjen. Dette vil innebære en uheldig utvikling for samfunnet. KS Bedrift og Distriktsenergi frykter at en stivbent regulering, uten rom for variasjoner, vil påføre samfunnet dårlige og kostbare løsninger.

Utformet etter et ønske om å bli kvitt lokale energiverk
I motsetning til innføringen av det selskapsmessige skillet, som har en begrunnelse som bransjen i større grad ser verdien av, synes kravet til det funksjonelle skillet å være basert på andre motiver enn vilje til å finne de mest kostnadseffektive løsningene.

Distriktsenergi har hele tiden sagt at summen av tyngende tiltak treffer de lokale energiselskapene spesielt hardt. Innføringen av disse virker motivert av et ønske om å konsolidere bransjen. Vi opplever dessverre at flere miljøer deler vår oppfatning om dette.

Nytt Storting ville gitt andre regler
Det paradoksale er at dersom det hadde vært det nyvalgte Stortinget som skulle tatt stilling til kravet om det funksjonelle skillet hadde dette ikke blitt vedtatt i dag, da Krf gikk imot forslaget. Det var Venstre støtte til regjeringens forslag som sikret flertall i Stortinget. Etter valget må regjeringen ha støtte både fra Venstre og Krf dersom et lovforslag skal få flertall i Stortinget.

Ingen støtte fra Energi Norge
Distriktsenergi og KS Bedrift presenterte brevet for Energi Norge med en forespørsel om de ville være med på dette, slik at en samlet bransje kunne stått bak innholdet. Energi Norge takket nei til å være med.

 

Brevet til NVE kan du lese her

Kommentarer

kommentarer