Nyhetsartikkel

24 august 2017

Forbedret halvårsresultat i NTE

NTE oppnådde i første halvår 2017 et driftsresultat på 438 millioner kroner, som er 149 millioner kroner bedre enn i tilsvarende periode i fjor. Resultat etter skatt ble nær fordoblet fra 111 til 213 millioner kroner.

– Vi fikk et første halvår med svært god kraftproduksjon, som sammen med positiv utvikling i våre kunderettede aktiviteter i Trøndelag, bidrar til at vi oppnår et betydelig forbedret resultat. Samtidig ser vi at de siste års resultatforbedringstiltak nå gir oss et bedre grunnlag for framtidig grønn vekst og utvikling. Dette er et arbeid som vil fortsette, sier konsernsjef Christian Stav.

Omsetningen i NTE-konsernet ble i første halvår 1 560 millioner kroner, mot 1 318 millioner kroner i første halvår 2016. Driftsresultatet ble 438 (289) millioner kroner. Som følge av blant annet konvertering av ansvarlig lån hos eier til egenkapital, gikk netto finanskostnader ned fra 80 millioner kroner i de første seks måneder i 2016 til 46 millioner kroner i 2017. Konsernets skattekostnad er beregnet til 179 (99) millioner kroner. Skatteøkningen skyldes både bedre resultat før skatt og det forhold at overskudd fra kraftproduksjonen gir høyere skattebelastning enn de øvrige forretningsområdene

NTE Energi hadde et driftsresultat på 244 (195) millioner kroner. Resultatforbedringen kommer hovedsakelig som følge av vesentlig høyere produksjon av vann- og vindkraft, 2 429 GWh i årets seks første måneder, mot 2 164 GWh i tilsvarende periode i 2016.

NTE Netts driftsresultat ble på 87 (120) millioner kroner. Den altoverveiende delen av nettselskapets inntekter fastsettes av NVE og påvirkes av bl.a. rentenivå, pris på nett tap og kostnader til sentralnett. Hovedårsaken til det reduserte driftsresultatet er lavere inntektsramme.

Forretningsområde Marked består av markedsaktiviteter innenfor fiberbasert bredbånd, kraftomsetning og elektroinstallasjonstjenester i Trøndelag. NTE Marked hadde i første halvår 2017 et driftsresultat på 54 (44) millioner kroner. Fiberbasert bredbånd og kraftsalg viser god framgang sammenlignet med 2016. Elektroinstallasjon leverer på linje med samme periode i fjor.

Kommentarer

kommentarer