Nyhetsartikkel

23 august 2017

Norske Skog tapte en halv mrd.

Norske Skog fikk et negativt resultat før skatt i andre kvartal, men tjente penger på driften.

Regnskapene for kvartalet viser som tidligere varslet at Norske Skog fikk et brutto driftsresultat på 190 millioner kroner i kvartalet, opp fra 158 millioner i første kvartal.

Samtidig bidro spesielt finanspostene til at resultatet før skatt havnet på minus 543 millioner kroner, mot et resultat på minus 273 millioner kroner i første kvartal.

I Norske Skog er det imidlertid den pågående refinansieringen som tar all oppmerksomhet. I kvartalsrapporten fremkommer det imidlertid ikke noe nytt forslag.

Forhandlingsfristene for et revidert forslag om den finansielle redningsplanen utsatt til onsdag, i dag.

– Vi fortsetter å gjøre enhetene mer konkurransedyktige og robuste gjennom et nytt omfattende kostnadsreduksjonsprogram. Samtidig er det betydelige fremskritt mot å realisere de nye vekstinitiativene. Alle disse tiltakene vil bli gjennomført samtidig, men videre fremdrift er avhengig av et vellykket resultat av den pågående rekapitaliseringsprosessen, sier Lars P.S. Sperre, konsernsjef i Norske Skog i en kommentar.

Norske Skog skriver at det har fått et lån på 16 millioner euro som skal sikre kontanbehovet til driften, og at det «planlegger å lansere et revidert rekapitaliseringsforslag for å forbedre konsernets likviditets-, egenkapital- og gjeldsposisjon».

Finansiell redningsplan
Refinansieringsprosessen i Norske Skog har trukket ut i langdrag. Blant de større utfordringene er fordelingen av verdiene som ligger i selskapet mellom kreditorene som har pantesikkerhet for sine lån, kreditorene som sitter på usikrede lån og aksjonærene.

Selv har Norske Skog understreket at selskapet har en lønnsom drift, men at gjeldsbyrden og rentebetalingene er for høye slik at det ikke er rom for å satse mer innen nye områder. Selskapet har lagt en strategi der vil investere i prosjekter i grønne industrier som blant annet biogass og trepellets.

Den tyngende gjelden, der mye stammer fra papirprodusentens oppkjøpsraid på slutten av 90-tallet, beløp seg ved utgangen av kvartalet til 6,4 milliarder kroner. Selskapet har i tillegg slitt med fallende papirmarkeder i lengre tid.

Norske Skog produserer blant annet avis- og magasinpapir, og har i dag totalt syv papirfabrikker fordelt på regionene Australia og Europa, hvorav to er i Norge.

Samtidig har egenkapitalen blitt utradert, og var på minus 558 millioner kroner ved utgangen av regnskapsperioden. Altså er verdien av eiendelene blitt mindre enn verdien av gjelden, en situasjon som ikke er bærekraftig for selskapet og tvinger frem gjeldsgrep.

Gjelden økte med 200 millioner kroner i løpet av kvartalet som følge av svakere norsk krone målt mot euro, og var ved utgangen av kvartalet på 6,6 milliarder kroner.

Mens forhandlingene pågår har lånebetalinger blitt utsatt og kreditorene har nå altså gitt Norske Skog et lån som skal sikre driften.

Senker egne forventninger
Om kvartalet melder Norske Skog at fabrikkene i Europa bidro mindre til brutto driftsresultat enn i første kvartal, mens de australske hadde et brutto driftsresultat som forventet.

For førstenevnte region ble en positiv valutaeffekt i kvartalet motvirket av høye vedlikeholdskostnader og prisoppgang på resirkulert papir, mens Australasia hadde normal produksjon etter etter enkelte produksjonsproblemer ved fabrikken Boyer i første kvartal, skriver selskapet.

Om utsiktene sier selskapet at det nå venter et brutto driftsresultat på 800 millioner kroner for 2017. Det er en nedrevidering fra tidligere anslag.

Grunnen til nedjusterungen er negative valutaeffekter, høyere energikostnader, økt eksport til asiatiske markeder der marginen er lavere og fortsatt svakt marked, oppgir papirprodusenten.

Kommentarer

kommentarer