Nyhetsartikkel

06 juni 2017

Nye frister for nettselskapenes forberedelser til Elhub

På grunn av at Elhub er blitt utsatt, vil NVE endre fristene for nettselskapenes forberedelser til Elhub.

Nettselskapene vil blant annet beholde ansvaret for avviksoppgjør for profilavregnede målepunkt fram til og med 31. desember 2017. NVE vil sette ny frist for aktørgodkjenning i Elhub når ny tidsplan for Elhub foreligger.

Nettselskapene beholder ansvaret for avviksoppgjør ut året

Etter planen skulle Elhub overta ansvaret for avviksoppgjør for profilavregnede målepunkt (APAM) fra og med innføringstidspunket av nordisk balanseavregning (NBS), som ble satt i drift 1. mai 2017. Siden Elhub ikke vil bli satt i drift i oktober som planlagt, må nettselskapene gjennomføre avviksoppgjør ut 2017.

Nettselskap skal sørge for måleravlesning ved årsskiftet      

Elhub skal overta ansvaret for APAM fra 1. januar 2018, og det er derfor viktig at nettselskapene innhenter måleravlesning ved årsskiftet. Slike avlesninger vil bidra til reduserte kostnader for bransjen, og til at Elhub settes i drift med høy datakvalitet og lavere risiko for feil. NVE vil følge opp at nettselskapet overholder plikten til å avlese strømmåleren ved årsskiftet i henhold til avregningsforskriften § 3-3.

Ny frist for gjennomføring av aktørgodkjenning i Elhub

I henhold til avregningsforskriften § 1-7 skal nettselskap og kraftleverandører være godkjent for informasjonsutveksling med Elhub av «Systemstøtten for Ediel» innen 1. juli 2017. Som følge av at Elhub blir utsatt, må denne fristen endres. NVE vil fatte vedtak om ny frist for aktørgodkjenning når ny tidsplan for innføring av Elhub foreligger fra Statnett.

Splitting av kundedatabaser

Avregningsforskriften § 8-1 stiller krav til at nettselskap og kraftleverandører ikke kan ha felles kunde- eller måleverdidatabaser fra 1. januar 2019. Etter innspill fra bransjen, vurderer NVE å gi utsatt frist til splitting av felles kundedatabaser.

Kommentarer

kommentarer