Nyhetsartikkel

02 mai 2017

Vil styrke ordningen med opprinnelsesgarantier

Regelverket for den europeiske opprinnelsesgarantiordningen revideres nå som en del av EUs revisjon av fornybardirektivet.

Ordningen gir forbrukere makt til å gjøre fornybar energi i Europa mer konkurransedyktig og bør derfor styrkes og videreføres, mener Energi Norge

– Norsk kraftproduksjon er fornybar, men strømmen er ikke sporbar og flyter over landegrensene. Det du får i stikkontakten er en blanding av norsk og importert kraft. Vil du dokumentere at du betaler for fornybar kraftproduksjon, må du kjøpe opprinnelsesgarantier, sier næringspolitisk rådgiver Knut Kroepelien i Energi Norge.

Dette er en frivillig, kundeorientert ordning innført av EU, som skal bidra til å stimulere overgangen til fornybar kraftproduksjon i Europa frem mot 2050. Norge sluttet seg til ordningen i 2006 som en del av det felles energimarkedet under EØS-avtalen.

Økt forbrukermakt
– Gjennom å kjøpe strøm med opprinnelsesgarantier, gir kunden en tilleggsbetaling til produsenter som produserer strøm fra fornybare kilder. Det er altså en ordning som gir økt forbrukermakt og styrker lønnsomheten til fornybar energi, sammenliknet med andre typer kraftproduksjon, sier Kroepelien.

Ordningen er dessuten integrert i en rekke anerkjente, internasjonale miljørapporteringsordninger som også anvendes av norske næringskunder.

Siden opprinnelsesgarantiordningen er europeisk – på lik linje med det felles europeiske kraftmarkedet Norge er en del av – er Energi Norge opptatt av at norsk kraftnæring forblir en del av den.

Forbrukerens mulighet til å påvirke produsentene

Les mer om hva Energi Norge mener

– Det er ingen tegn til at EU vil avvikle ordningen. Dersom Norge skulle trekke seg ut alene, ville det bare bety at norsk fornybarnæring overlater flere hundre millioner kroner i inntekter til andre land, sier Kroepelien.

Tydeligere for kundene
Når regelverket nå skal endres, er Energi Norge opptatt av at det gjøres klarere hva kunden faktisk kjøper, samtidig som ordningen må fungere godt sammen med klimakvotesystemet ETS.

EU har fremmet forslag om at ordningen gjøres obligatorisk for leverandører som vil selge strøm markedsført som «fornybar», «miljøvennlig», «grønn» eller «klimavennlig». På den måten vil det bli klarere at fornybaregenskapene ved strøm ikke kan selges uten opprinnelsesgarantier. Energi Norge støtter dette.

– Dette er det nærmeste vi kommer en ordning for sporing av strøm, ved at kunden kan reservere fornybar kraftproduksjon tilsvarende sitt forbruk. Men garantiene påvirker ikke hva slags strøm du får i stikkontakten rent fysisk, påpeker Kroepelien.

Svekker ikke elektrifisering

Illustrasjon

Energi Norge er også opptatt av at ordningen ikke brukes som argument mot elektrifisering i transportsektoren og på andre områder i samfunnet.

– Elektrifisering sikrer at det ikke oppstår klimagassutslipp hos den som bruker energi. Det er bra for klimaet uavhengig av opprinnelsesgarantier. I tillegg oppnår vi bedre luftkvalitet og mer effektiv energibruk. Utslippene fra produksjon av energi er på sin side regulert gjennom EUs klimakvotesystem (ETS). Mer bruk av strøm gjennom elektrifisering gir reduserte utslipp hos bruker og dyrere klimakvoter, noe som igjen fremskynder omstilling til fornybar kraftproduksjon, fastslår Kroepelien.

Fornybardirektivet skal etter planen endres ved vedtak høsten 2018 eller våren 2019, slik at de nye reglene for opprinnelsesgarantiordningen kan tre i kraft etter 2020.

Energi Norge vil delta på et møte i regi av Olje- og energidepartementet 5. mai der de ber om innspill til hvordan ordningen med opprinnelsesgarantier og NVEs varedeklarasjon kan forbedres.

Hva er NVEs «varedeklarasjon»?
Varedeklarasjonen til NVE tar utgangspunkt i en oversikt over kraftkjøp med og uten opprinnelsesgarantier. Den viser hvordan strømmen i gjennomsnitt er produsert for kunder som har valgt å ikke kjøpe opprinnelsesgarantier. Beregningen skjer ved å ta summen av norsk, fornybar produksjon og trekke fra netto solgte opprinnelsesgarantier. Denne andelen erstattes med såkalt «gjennomsnittlig europeisk produksjonsmiks» – som vil være en blanding av fornybart, fossilt og kjernekraft. Varedeklarasjonen sier ikke noe om hva som rent fysisk leveres i stikkontakten din.

Hva er en opprinnelsesgaranti?
En opprinnelsesgaranti er en omsettelig garanti for at en viss mengde fornybar strøm er produsert ved et bestemt kraftverk. Garantien dokumenterer at kunden har reservert fornybar kraftproduksjon i markedet tilsvarende sitt forbruk, selv om det ikke er akkurat denne strømmen de får i stikkontakten. Denne finansielle garantien er det nærmeste vi kommer en ordning for at kunden skal kunne «velge» fornybar strøm siden strøm ikke kan spores fysisk i nettet. Garantien gir kundene mulighet til å bruke forbrukermakten sin til å øke etterspørselen etter fornybar energi.

Kommentarer

kommentarer