IVL Svenska miljöinstitutet har på uppdrag av Trafikverket och Energimyndigheten undersökt litiumjonbatteriers klimatpåverkan sett ur ett livscykelperspektiv. Det är batterier avsedda för elbilar som ingår i studien. De båda författarna Lisbeth Dahllöf och Mia Romare har gjort en metastudie, det vill säga gått igenom och sammanställt befintliga studier, skriver  NyTeknik

Rapporten visar att batteritillverkning leder till stora utsläpp. För varje kilowattimme lagringskapacitet i batteriet skapas utsläpp om 150 till 200 kilo koldioxidekvivalenter, redan i fabriken. Två vanliga elbilar på marknaden, Nissan Leaf och Tesla Model S, har batterier på cirka 30 kWh respektive 100 kWh.

Redan när man köper bilen har alltså utsläpp skett motsvarande cirka 5,3 ton respektive 17,5 ton. Siffrorna kan vara svåra att relatera till. Som jämförelse kan nämnas att en resa för en person tur- och retur från Stockholm till New York med flyg orsakar utsläpp på drygt 600 kilo koldioxid, enligt FN-organisationen ICAO:s beräkningsmodell.

En annan slutsats i studien är att omkring hälften av utsläppen uppstår vid råvaruframställningen och hälften vid produktionen av själva batteriet i fabriken. Själva gruvbrytningen står bara för en mindre del på mellan 10-20 procent.

Beräkningen är gjord utifrån antagandet att elmixen som används i batterifabriken består till drygt hälften av fossil kraft. I Sverige består kraftproduktionen till övervägande del av fossilfri kärn- och vattenkraft varför lägre utsläpp hade kunnat uppnås.

Studien kommer också fram till att utsläppen växer näst intill linjärt med batteristorleken, även om det är knapert med data på det området. Det innebär alltså att ett batteri av Tesla-storlek bidrar med drygt tre gånger så mycket utsläpp som det av Nissan Leaf-storlek. Det är ett resultat som förvånade Mia Romare.
Les mer i NyTeknik