Nyhetsartikkel

07 februar 2017

Tillatelse til opprusting og utvidelse av Skjerka-anlegget

Agder Energi Vannkraft AS har i statsråd fått tillatelse til opprusting og utvidelse av Skjerka-anlegget i Mandalsvassdraget i Åseral kommune i Vest-Agder.

– Vannkraften er ryggraden i energisystemet vårt, og det skal den også være i fremtiden. Denne utbyggingen vil kunne gi en årlig merproduksjon på om lag 145 gigawattimer ny regulerbar og fornybar kraft, dette tilsvarende det årlige forbruket til nær 7 500 husstander. Prosjektet er også viktig for forsyningssikkerheten, sier olje- og energiminister Terje Søviknes (FrP)

I forbindelse med at oppgradering måtte til ut fra krav til damsikkerhet, er det gitt tillatelse til bygging av ny og høyere dam og økt regulering av Langevatn med 10 meter, som vil gi økt fallutnyttelse for det planlagte Øygard kraftverk. Den nåværende overføringstunnelen fra Langevatn til Nåvatn har liten overføringskapasitet, og er i dårlig stand. En ny overføringstunnel og bygging av Øygard kraftverk er den vesentligste delen av prosjektet.

I tillegg er det gitt konsesjon til småkraftverket Kvernevatn kraftverk. Skjerka kraftverk har fått konsesjon til å utvide med et nytt aggregat. Dette vil bidra til en bedre utnyttelse av reguleringen gjennom redusert flomtap og økt overføring fra Langevatn.

– Dette er et av de største vannkraftprosjektene som har vært under behandling de senere år, og vil innebære en bedre utnyttelse av vannkraftressursene i et allerede utbygd vassdrag, sier olje- og energiminister Terje Søviknes.

Utbyggingen vil være positiv for lokalt næringsliv og gi økte kommunale inntekter i form av skatter og konsesjonsavgifter. Åseral kommune og Agder Energi Vannkraft AS har inngått utbyggingsavtale i forbindelse med utbyggingen. Kommunen vil også få et næringsfond på fem millioner kroner.

I konsesjonen til det nye tiltaket inngår avbøtende tiltak for å redusere de negative konsekvensene av inngrepet av hensyn til biologisk mangfold, landskap og friluftsliv. Det er samtidig foretatt en revisjon av konsesjonsvilkårene for eksisterende regulering av Langevatn, Storevatn og Kvernevatn. De nye vilkårene tilfredsstiller i stor grad kommunenes krav ved revisjon og konsesjon til de nye tiltakene.

De største negative effektene ved utbyggingen er knyttet til økning av reguleringen

i Langevatnmagasinet. Krav om tilstrekkelig høy vannstand om sommeren reduserer de negative virkningene av reguleringen på landskap, opplevelsesverdier og båtferdsel. Ny drifteveg langs magasinet er et godt avbøtende tiltak for sauedriften i heia. Kalvingsområder, trekkleier eller brunstland i Setesdal-Ryfylke villreinområde vil ikke bli berørt av utbyggingen, men områdene ved Langevatn kan til tider være sikringsområder for beite.

Departementet har samtidig avslått søknaden fra Hybrid Technology AS om Skveneheii vindkraftverk i Åseral. Åseral kommunes innsigelse til NVEs konsesjonsvedtak er dermed til følge. Departementet har i klagebehandlingen lagt vekt på samlet belastning av all eksisterende og planlagt energiutbygging i kommunen.

 

 

Kommentarer

kommentarer