Nyhetsartikkel

01 september 2016

E-CO Energi – resultat på 293 millioner kroner i første halvår

Resultatet etter skatt ble 293 millioner kroner, som er 57 millioner kroner lavere enn i første halvår i 2015.

Nedgangen mot fjoråret skyldes lavere oppnådd salgspris. Høyere kraftproduksjon oppveide delvis for nedgangen i salgspris.

Lavere inntekter fra prissikringskontraktene er hovedgrunnen til at resultatet i første halvår i år ble lavere enn i fjor.

– Etter flere års trend med nedadgående kraftpriser må det forventes at det positive inntektsbidraget fra kraftprissikring nå blir lavere, sier administrerende direktør Tore Olaf Rimmereid.

Han legger til at han er svært fornøyd med en god og stabil drift og høy produksjon i konsernets kraftverk i halvåret.

Gjennomsnittlig systempris ble på 22,6 øre per kWh i første halvår 2016 mot 21,1 øre i tilsvarende periode i fjor. Vektet områdepris for E-CO Energis produksjon (ca. 1/3 i NO1 og 2/3 i NO5) ble 21,5 øre per kWh mot 20,4 øre i 2015. E-CO Energi oppnådde en gjennomsnittlig salgspris på 23,8 øre per kWh, som er vel 2 øre lavere enn i første halvår i fjor og 11 prosent høyere enn områdepris.

Konsernets kraftproduksjon var 5 531 GWh i første halvår 2016. I tilsvarende periode i 2015 var kraftproduksjonen 5 235 GWh.

Driftsinntektene i første halvår 2016 ble 1 310 millioner kroner (1 379 millioner kroner), som tilsvarer en reduksjon på 5 prosent. Nedgangen skyldes lavere oppnådd salgspris som følge av betydelig lavere bidrag fra prissikring. Økt produksjon oppveide for omtrent halvparten av nedgangen i realisert salgspris.

Resultat etter skatt ble 293 millioner kroner, som innebærer en nedgang på 57 millioner kroner mot fjoråret.

Investeringene i første halvår var på 120 millioner kroner. Det største investeringsprosjektet er byggingen av Rosten kraftverk i Gudbrandsdalen med planlagt ferdigstillelse i 2018. E-CO Energis eierandel er 44 prosent.

Ut fra dagens terminpriser for resten av 2016 og forutsatt normale nedbørsforhold resten av året er det sannsynlig at E-CO Energis resultat for 2016 blir lavere enn for 2015.

Nøkkeltall* – E-CO Energi (mill. kr.):

Første halvår 2016 Første halvår 2015 2015
Driftsinntekter 1 310 1 379 2 511
Driftskostnader (557) (578) (1 164)
Driftsresultat 753 801 1 698
Resultat før skatter 638 687 1 116
Resultat etter skatter 293 350 533
Egenkapital 6 204 6 413 5 911
Gjeld og egenkapital 15 654 15 615 15 636

*E-CO Energi fører regnskapet etter NGAAP.

E-CO Energi er et av Norges ledende energikonsern. E-CO eier og forvalter kraftverk over hele Sør-Norge og er landets nest største kraftprodusent. Konsernet har eierandeler i Oppland Energi AS, Opplandskraft DA, Vinstra Kraftselskap DA, Embretsfosskraftverkene DA og NGK Utbygging.

Last ned vedlagte filer

PDF-dokument

Kommentarer

kommentarer