Nyhetsartikkel

22 august 2016

NVE pålagt å lage utkast til forskrift til funksjonelt skille

NVE starter nå arbeidet med de ulike oppdragene for å endre energiloven.

KS Bedrift ser frem til at NVE involverer bransjen i utforming av utkast til forskrifter, skriver KS Bedrift Energi på sine nettsider.

Olje- og energidepartementet har delegert kompetanse og bestilt en vurdering av flere forhold når det gjelder å følge opp endringen av energiloven. Oversendelsesbrevet ble sendt Norges vassdrags og energidirektorat (NVE) i løpet av sommerferien.

NVE gis kompetanse til å gi:

  •          enkeltvedtak om anlegg som inngår i transmisjonsnettet (tidligere sentralnettet)
  •          dispensasjon fra kravene til selskapsmessig og funksjonelt skille

I tillegg bes NVE om å vurdere behov for:

  •          forskriftsbestemmelser om nettforetaks adgang til å selge eller leie ut egen kapasitet
  •          forskriftsbestemmelser om selskapsmessig og funksjonelt skille
  •          øvrig veiledning knyttet til kravene om selskapsmessig og funksjonelt skille

NVE bes også om å utforme utkast til forskriftsregulering

  •          selskapsmessig og funksjonelt skille
  •          av omgjøringsadgang som avviker fra bestemmelsene om tidsfrister i forvaltningsloven ved feil i datagrunnlaget ved fastsettelse av nettselskapets inntektsrammer

Utpeking av konsesjonær som koordinerende operatør av distribusjonssystem omfattes ikke av oppdragene NVE gis i denne runden. OED vil komme tilbake til dette senere.

De oppdrag og hjemler NVE nå har fått, vil gi svært viktige rammevilkår for kraftbransjen fremover, påpeker KS Bedrift Energi.

Kommentarer

kommentarer