Nyhetsartikkel

23 august 2016

Oversikt over Elmarkedstilsynets høringer og forskriftsendringer

Elmarkedstilsynet i NVE har hatt en rekke forskriftendringer på høring i 2016 og 2015. Her finner du en oversikt over status på høringer.

Høringene er gjennomført i 2016 og 2015, og her finner du en oversikt over videre fremdriftsplaner i 2016 for de ulike endringsforslagene. I tillegg finner du informasjon om planlagte høringer. Oversikten over kommende høringer er ikke fullstendig.

Oversikten inkluderer ikke høringer knyttet til nettkoder. Mer informasjon om dette finner du her.

Pågående og kommende høringer 

 

Pågående og kommende høringer 

Ny statistikk til bruk som vekt for beregning av referanseprisen på kraft (nettapsprisen)

Ved fastsettelse av nettselskapenes inntektsrammer beregnes prisen på nettap som volumveid områdepris i nettselskapets område. Som grunnlag for volumvekten benyttes månedlig brutto forbruk slik den fremkommer i NVEs korttidsstatistikk for alminnelig forsyning, jf. forskrift om kontroll av nettvirksomhet § 8-4 tredje ledd. NVE har besluttet å ikke utarbeide denne statistikken lenger og det er derfor behov for å endre forskriftene på dette området. Et forslag om å benytte SSBs månedsstatistikk for forbruk i alminnelig forsyning (tabell 08583) som nytt grunnlag for volumvekten vil bli sendt på 6 ukers høring innen utgangen av september 2016 med sikte på at endringen trer i kraft fra 1.1.2017. Det antas at endringen i praksis vil ha liten betydning for nettselskapene.

 

Elhub og NBS

Som følge av varslede endringer i implementeringsdato for NBS og Elhub vil tidspunkt for ikrafttredelse endres i avregningsforskriften. Endringen krever ingen høring. NVE vil avvente endring av ikrafttredelse til det foreligger oppdaterte og kvalitetssikrede tidsplaner for innføring av NBS og Elhub. Det vises for øvrig til vedtatte forskrifter og endringsforslag for mer informasjon om Elhub og NBS.

 

Gjennomgang av avregningsforskriften for å kartlegge bestemmelser som bør utløse overtredelsesgebyr.

NVE ser behov for en gjennomgang av hele avregningsforskriften (forskrift om måling, avregning, fakturering av nettjenester og elektrisk energi, nettselskapets nøytralitet mv.) for å kartlegge hvilke bestemmelser som bør utløse overtredelsesgebyr. Sluttbrukermarkedet er inne i en omstillingsfase der bl.a. ansvar flyttes mellom nettselskap og kraftleverandør. Dette aktualiserer behov for å vurdere endringer i hvilke bestemmelser som skal kunne utløse overtredelsesgebyr i fremtiden.

Status: NVE vil utarbeide forslag til forskriftsendringer, som vil bli sendt på høring ila andre halvår 2016.

 

Kundesentrisk Markedsmodell – Innføring av én regning for forbrukere

NVE utreder ny kundesentrisk markedsmodell for sluttbrukermarkedet for strøm. Hovedgrepet er at kraftleverandøren blir strømkundenes primærkontakt og har ansvar for det meste av kundedialog, herunder fakturering av både kraft og nettleie. I denne kundesentriske markedsmodellen vil det ikke være anledning hverken for nettselskap eller kraftleverandør til å velge annen faktureringsmetode. NVE ønsker også å utrede forhold knyttet til leveringsplikt og stengerett i forbindelse med ny kundesentrisk markedsmodell. Gjennomfakturering er et viktig skritt på veien mot den fremtidige kundesentriske markedsmodellen.

Status: Ny kundesentrisk markedsmodell vil tidligst kunne innføres på et tidspunkt hvor Elhub er operativ og klargjort for nødvendig meldingsutveksling i tilknytning til fakturaunderlag. Samtidig ønsker NVE å innhente erfaringer fra gjennomfakturering før en obligatorisk modell sendes på høring. NVE vil presentere en oppdatert plan for høring av ny kundesentrisk markedsmodell ila første halvår 2017.

 

Tilpasninger i Energilovforskriften vedrørende innsidehandel, markedsmanipulasjon med mer

NVE ønsker å gjennomføre endringer i Energilovforskriften slik at NVE gis myndighet til å håndheve forbud mot innsidehandel og markedsmanipulasjon, samt krav til publisering av innsideinformasjon. NVE vil også vurdere forslag om å innføre krav til rutiner og prosedyrer for å avdekke brudd på forbud mot innsidehandel og markedsmanipulasjon overfor aktører som arrangerer handel. Forslag til forskriftsendringer vil gjelde produkter som omfattes av «Regulation on Wholesale Energy Market Integrity and Transparency No1227/2011» (REMIT), og som omfattes av virkeområdet til Energilovforskriften. Det vil ikke innføres krav om registrering og rapportering til ACER på dette tidspunktet, dette vil først tre i kraft ved en endelig gjennomføring av REMIT i norsk rett etter at den tredje energimarkedspakken er innlemmet i EØS-avtalen.

NVE vil også vurdere forslag om å implementere krav til offentliggjøring av informasjon ihht Transparensforordningen («Regulation on submission and publication of data in electricity markets No 543/2013»). Dette er krav som i hovedsak allerede oppfylles i dag, gjennom Nord Pool og Statnett, men som det er naturlig å se i sammenheng med REMITs bestemmelser om publisering av innsideinformasjon.

Det tas sikte på å utarbeide forslag til forskriftsendringer med høring ila høsten 2016, med mulig ikrafttredelse av de nye bestemmelsene ila første halvår 2017.

 

Unntak fra forvaltningsloven ved fastsettelse av inntektsrammer

Det er vedtatt et nytt femte ledd i energiloven § 4-1 som gir hjemmel til å fastsette bestemmelser om omgjøringsadgang for vedtak om inntektsrammer som avviker fra bestemmelsene i forvaltningsloven §§ 34 og 35. Endringen innebærer at inntektsrammene lettere skal kunne korrigeres både til gunst og ugunst for nettselskapene slik at inntektsrammene blir så riktige som mulig. Det er i Prop. 35L (2015-2016) lagt føringer om at endringene skal foretas i form av korrigeringer av fremtidige inntektsrammer, og at dette skal reguleres i forskrift. NVE mener det er hensiktsmessig å innføre bestemmelser i forskrift om kontroll av nettvirksomhet som regulerer dette nærmere og tar sikte på sende et forslag om dette på høring ila første halvår 2017 slik at endringene kan tre i kraft fra 1.1.2018.

 

Tariffer for uttak i distribusjonsnettet

NVE la i 2015 ut en «konsepthøring» for alternative modeller for å tariffere kunder i distribusjonsnettet med høringsfrist i august 2015. I den publiserte NVE rapporten «Oppsummeringsrapport: Høring om tariffer for uttak i distribusjonsnettet» beskriver og drøfter NVE innkomne høringsinnspill om hvordan nettleien i distribusjonsnettet bør utvikle seg i årene fremover. NVE mener det er behov for å standardisere tariffstrukturen over tid. NVE legger opp til å foreslå at energileddet i fremtiden skal dekke marginale tapskostnader, og at det i utgangspunktet ikke vil være anledning til å hente inn kostnader utover marginale tapskostnader gjennom energileddet. Det vil være aktuelt at regelverket angir en plikt til å avregne effekt. Endringer i regelverket for utforming av nettleie vil først gjøres gjeldende ett til to år etter innføring av AMS.

Status: NVE vil utarbeide forslag til forskriftsendringer. Det tas sikte på å sende et forslag på høring ila 2017.

Les mer om høringen

For mer informasjon og nyhetssak

 

Anleggsbidrag og betaling for nettutredninger i masket nett

Som omtalt i Energimeldingen arbeider NVE med vurderinger av tiltak som kan bidra til mer effektiv lokalisering av produksjon og forbruk. To aktuelle tiltak kan være å åpne for økt bruk av anleggsbidrag også på høyere nettnivå, og en adgang for nettselskapene til å ta betalt for utredningskostnader ved planlegging av nettiltak.

NVE vil be bransjen om innspill på en skissert beregningsmetode for anleggsbidrag i masket nett høsten 2016. Et konsulentoppdrag om gebyrer for nettutredninger vil ferdigstilles i november 2016 og det tas sikte på å at en høring kan gjennomføres i 2017.

 

Plusskunder

NVE vedtok 29. april 2016 endringer i forskrift om kontroll av nettvirksomhet hvor det ble vedtatt ny definisjon av plusskunde. Det ble også vedtatt at plusskunder ikke skal tarifferes andre tariffledd for innmating. En plusskunde kan levere inntil 100 kW og blir målt og avregnet i tilknytningspunktet. Endringene trer i kraft 1. januar 2017.

NVE har i forbindelse med plusskundeendringen varslet at det vil bli gjort tilpasninger knyttet til boligselskaper som vil bli plusskunde. NVE tar sikte på å sende et forslag på høring ila 2017 og at endringene vil tre i kraft i forbindelse med idriftsettelse av Elhub. For mer informasjon se nyhetssak fra NVE her.

Les mer om høringen

Les mer om forskriftsendringen.

Gjennomgang av forskrift om systemansvaret

Innføring av EU-regelverk, utvikling i ulike markeder og markedsløsninger, mer kompleks systemdrift som følge av økt andel uregulerbar, og større andel produksjon som tilknyttes i distribusjonsnettet m.m fører til behov for en gjennomgang av systemansvarsforskriften.

NVE vil høsten 2016 starte opp arbeid med å gjennomgå systemansvarsforskriften. Det tas sikte på at høring kan gjennomføres i 2018. Det kan være aktuelt å endre enkelte bestemmelser tidligere f. eks. i forbindelse med EU-regelverk.

 

Vedtatte forskrifter og endringsforslag 

Krav om gjennomfakturering av kraft og nettleie

NVE sendte i januar 2015 ut på høring forslag til endringer i avregningsforskriften om at et nettselskap som tilbyr samfakturering, også må tilby gjennomfakturering gjennom kraftleverandørene. På bakgrunn av høringsinnspillene, sendte NVE ut en tilleggshøring i oktober 2015, med høringsfrist 5. desember. I tilleggshøringen ble det presentert en alternativ modell for gjennomfakturering. Etter en totalvurdering av de to alternativene, besluttet NVE å gå for den alternative modellen. På grunn av et høyt aktivitetsnivå i bransjen med innføring av NBS, Elhub og AMS, ble hensynet til minst mulig tilpasning for aktørene tillagt stor vekt. Den alternative modellen medfører at kraftleverandører som velger gjennomfakturering i et nettområde må ha gjennomfakturering for alle kundene i nettområdet.

Status: NVE vedtok forskriftsendringene 3. mai 2016. Forskriftsendringene trer i kraft 1. september 2016.

Les mer om høringen

Tilleggshøring

Oppsummeringsdokument

 

Oppfølging av Statnetts kostnader

NVE hadde i 2015 en gjennomgang av den samlede reguleringen av Statnett, og hentet inn en redegjørelse fra Statnett når det gjelder utviklingen i selskapets driftskostnader i 2007-2013. NVE la frem for høring en rapport med beskrivelse av den samlede reguleringen av Statnett samt forslag til endringer i oppfølging av selskapets kostnader fremover. NVE foreslo at Statnett hvert annet år skulle fremlegge en rapport om historisk utvikling i og prognoser for fremtidige kostnader, inntekter og investering i nettanlegg. I begynnelsen på mai 2016 publiserte NVE en oppsummering av høringsinnspillene og justerte på forslaget på enkelte områder basert på innspillene.

Status: Statnett skal levere rapporteringen første gang i 2017 og i andre halvår 2016 vil NVE starte arbeidet med å utforme et konkret pålegg om rapportering.

Les mer om høringen

Oppsummering av høringen

 

Nordisk Balanseavregning (NBS)

NVE vedtok i mars 2015 endringer i avregningsforskriften i forbindelse med etablering av Nordisk Balanseavregning (NBS). NBS er et system for felles balanseavregning for Finland, Sverige og Norge, som har som målsetning å tilrettelegge for et felles nordisk sluttbrukermarked. NBS innebærer en felles avregningssentral, eSett Oy, som skal håndtere oppgaver knyttet til balanseavregning, samt innføring av nettavregningsområder (MGA) for effektiv målepunktadministrasjon. I tillegg vil den endrede avregningsforskriften forenkle reguleringen av den nye elektroniske informasjonsutvekslingen, samt spesifisere hvordan måling av produksjon skal håndteres.

Status: Endringene i avregningsforskriften ble vedtatt den 10. mars 2015. Ny bestemmelse om måling av produksjon var blant endringene som ble vedtatt, men bestemmelsen ble sendt ut på en tilleggshøring i juli 2015 med høringsfrist 1. september 2015. NVE har oppsummert høringsuttalelsene og besluttet å opprettholde vedtaket om måling av netto produksjon. Bestemmelsen trådte i kraft 6. juni 2016. Bestemmelser knyttet til NBS vil tre i kraft 3. oktober 2016 etter vedtak 18. desember 2015, men eSett Oy har nylig varslet at NBS blir utsatt og estimerer nytt innføringstidspunkt innen 2.kvartal 2017. eSett Oy vil angi ny innføringsdato når denne foreligger. NVE vil følge opp dette når ny dato er fastsatt.

Høringsdokument

Oppsummering av høringen

Tilleggshøring

Oppsummering tilleggshøring

 

Elhub

I forbindelse med den planlagte implementeringen av nasjonalt IKT-system for utveksling av måleverdier (Elhub), vedtok NVE juni 2015 en rekke endringer i avregningsforskriften som i hovedsak vil tre i kraft når Elhub er satt i drift. NVE vedtok krav til avregningsansvarlig i forbindelse med drift av Elhub, samt krav til alle relevante prosesser mellom kunde, kraftleverandør, nettselskap og avregningsansvarlig. I tillegg ble det vedtatt reguleringer av lagring og tilgang til data i Elhub.

I den opprinnelige høringen om forskriftsendringer knyttet til Elhub ble det foreslått en ny bestemmelse som skal gi NVE hjemmel til å pålegge nettselskap og kraftleverandører å gjennomføre kvalitetssikring og migrering av data til avregningsansvarlig. I høringen ble det avdekket behov for å presisere tydeligere krav til kvalitetssikring og migrering av data, og det ble gjennomført en tilleggshøring hvor nye forskrifter om kvalitetssikring og migrering av data ble vedtatt 28.august 2015, og trådte i kraft 1.september 2015. Kravene omfatter blant annet krav til hvilke data som skal overføres til avregningsansvarlig, og bestemmelser som gir nettselskap og kraftleverandører rett til innhente fødselsnummer fra Det sentrale folkeregisteret.

Status: Planlagt idriftssettelse av Elhub var 20.februar 2017, men Statnett har varslet at Elhub blir utsatt som følge av utsettelse i NBS. På grunn av forsinkelsene, blir det nødvendig å endre tidspunkt for ikrafttredelse av forskriftsendringene som NVE har vedtatt for innføringen av Elhub. NVE vil avvente endring av ikrafttredelse til det foreligger oppdaterte og kvalitetssikrede tidsplaner for innføring av NBS og Elhub.

Høringsnotat

Oppsummering

Tilleggshøring

Oppsummeringsnotat – tilleggshøring

 

Endringer i metoder og regler for å få mindre årlige variasjoner i inntektsrammer

NVE la i juni 2015 ut på høring forslag til endringer i den økonomiske reguleringen med den hensikt å bidra til mindre årlig variasjon i nettselskapenes inntektsrammer. Metoden for å oppnå jevnere inntektsrammer krevde en endring i forskrift om kontroll av nettvirksomhet § 8-1 for å åpne opp for at pensjonskostnader skal inngå basert på et gjennomsnitt over en femårs periode. I tillegg ble det foreslått å gå over fra å justere drifts- og vedlikeholdskostnader med standard konsumprisindeks til å benytte konsumprisindeks med arbeidskraft som dominerende innsatsfaktor når fremtidige drifts- og vedlikeholdskostnader skal predikeres. Dette gjør at man får mindre avvik mellom predikerte og faktiske kostnader, noe som gjør behovet for re-kalibrering av inntektsrammene mindre og at metoden for re-kalibrering kan endres. I sum vil endringene bidra til mindre årlig variasjon i inntektsrammene.

Status: Høringen ble oppsummert i NVE-rapport 111/2015 som ble publisert i desember 2015. I utgangspunktet gjennomføres alle høringsforslagene, men med mindre endringer. Det ble imidlertid besluttet å ikke å endre metoden for re-kalibrering. Dette forslaget vil bli vurdert på nytt før 2018. Forskriftsendringen trådte i kraft med virkning fra 1. januar 2016.

Høringsdokument

Oppsummeringsdokument

 

Endring i metode for å beregne kompensasjon for inntektstap ved fusjoner (harmonieffekt)

NVE la i juni 2015 ut på høring forslag til endring i metode for å beregne kompensasjon for inntektstap ved fusjoner med høringsfrist 4. september 2015. Når to eller flere selskap slår seg sammen vil det fusjonerte nettselskapet ofte få en lavere kostnadsnorm enn summen av kostnadsnormene til hver av de fusjonerte selskapene. Siden 2007 har NVE kompensert for dette inntektsbortfallet på ulike måter. En svakhet ved dagens metode at den ikke tar hensyn til inntektsendringer i forbindelse med korrigeringen for rammevilkår. NVE foreslo en ny og bedre metode som skal ta hensyn til dette. NVE foreslo i tillegg at det burde åpnes for at mindreinntekt som oppstår som følge av slike kompensasjoner kan behandles særskilt i inntektsreguleringen. Dette for å unngå at nettselskapene må søke om dispensasjon fra regelen om å kutte mindreinntekt. Med samme formål foreslo NVE å utvide nettselskapenes mulighet til å opprettholde ulike tariffer ved sammenslåing av tilgrensende nettområder fra tre til syv år. Forslagene har hatt til hensikt å legge til rette for strukturendringer.

Status: Forslagene i høringen ble vedtatt i desember 2015 og trådte i kraft med virkning fra 1. januar 2016. Dette vil bidra til å styrke insentivene til sammenslåinger av nettselskap. Den nye metoden for å beregne kompensasjon for inntektsbortfall ved fusjoner (harmoniinntekt) inkluderer alle inntektseffekter. I tillegg ble det vedtatt å opprette egen saldo for mindreinntekt knyttet til harmoniinntekt slik at denne unntas fra 25 % grensen samt at saldoen forrentes med NVE-renten. Fusjonerte selskap gis også adgang til å opprettholde ulike tariffer i inntil 7 år (fra 3).

Høringsdokument

Oppsummeringsdokument

 

Endring i metoder for å fastsette kostnadsnormer for inntektsrammene

NVE la i juni 2015 ut på høring forslag til endringer i måten selskapets kostnadsnormer ble beregnet på. Endringene som ble foreslått omhandlet nytt vektsystem i regionalnett, ny metode for å fastsette kostnadsnormer for sentralnettsanlegg som ikke eies av Statnett SF, samt endringer i rammevilkårene det korrigeres for i modellene både for distribusjonsnettet og regionalnettet. Vektsystemet ble justert litt i forhold til det som var på høring høsten 2014. NVEs bruk av de foreliggende resultatene fra de sammenlignende analysene knyttet til sentralnettsvirksomheten for Statnett SF innebærer i praksis at kostnadsnorm settes lik kostnadsgrunnlag. Kostnadsnormer for sentralnettsanlegg eid av andre enn Statnett SF foreslås fastsatt tilsvarende. Rammevilkårene som det tas hensyn til når kostnadsnormene fastsettes forblir uendret, med unntak av at variabelen «avstand til vei» tas ut og en ny faktor, «frost», som tar hensyn til snø, islast, temperatur og breddegrad tas inn i modellen for distribusjonsnettet.

Status: Høringen er oppsummert i NVE-rapport 110/2015 som ble publisert i desember 2015. Endringene som er omtalt i rapporten er tatt i bruk i forbindelse med varsel om inntektsrammer for 2016. Disse vil bidra til mer treffsikre kostnadsnormer for regionalnett. For selskaper med sentralnettsanlegg (ekskl. Statnett) har NVE besluttet av kostnadsnormen fra 2016 skal settes lik kostnadsgrunnlaget. I distribusjonsnettet tas variabelen «Avstand til vei» ut, og det introduseres en ny faktor «Frost». Denne faktoren fanger opp ulikheter i mørketid, islast, snø og temperatur.

Høringsdokument

Oppsummeringsdokument

 

Begrenset adgang til forskuddsfakturering for kraftleverandører

NVE har vedtatt å begrense kraftleverandørenes adgang til å kreve forskuddsbetaling fra kundene slik at de ikke kan fakturere mer enn 10 uker på forskudd. Vedtaket inneholdt også bestemmelser om pris og volum som skal legges til grunn ved forskuddsfakturering.

Status: Forskriftsendringen ble vedtatt 26. juni 2015 og trådte i kraft med virkning fra 1. januar 2016.

Høringsdokument

Oppsummeringsnotat

Forskriftsendringer

 

Kryssubsidiering – konkurranse ved anskaffelser som belastes nettvirksomheten

NVE har vedtatt endring i forskrift om kontroll av nettvirksomhet som innebærer at enhver anskaffelse fra andre selskaper i samme konsern, hvor anskaffelsen belastes nettvirksomheten, så langt som mulig skal være basert på konkurranse. I praksis oppheves konsernselskapenes unntak fra forsyningsforskriftens bestemmelser om krav til konkurranseutsetting, samtidig som det gis unntak for administrative tjenester og eiendomstjenester.

Status: Endringene ble vedtatt 1. juli 2015, og trådte i kraft 1. juli 2016.

Høringsdokument

Oppsummeringsnotat og endelig forskriftstekst

 

Kryssubsidiering – fordeling av kostnader og inntekter på ulike virksomhetsområder

NVE vedtok i desember 2014 endringer i forskrift om kontroll av nettvirksomhet som innebærer at det ved interne transaksjoner mellom ulike virksomhetsområder i et nettselskap ikke lengere er tillatt å legge markedspriser til grunn i regnskapsrapporteringen til NVE. Nettselskapets faktiske kostnader skal fordeles direkte på de virksomhetsområder ytelsen er utført.

NVE har også vedtatt at når et anleggsmiddel anvendes på flere virksomhetsområder i nettselskapet, skal kostnader, avskrivninger og balanseverdier fordeles mellom virksomhetsområdene ut fra den reelle bruken av anleggsmidlet. Det er ikke lenger tillatt å legge markedspriser til grunn i regnskapsrapporteringen til NVE. Endringene ble innført med virkning fra 1. januar 2015.

Høringsdokument

Oppsummering av høringen

Forskriftsendringer

 

Kilde: NVE

Kommentarer

kommentarer