Nyhetsartikkel

26 mars 2021

Tre vindkraftverk får ikke utsatt frist for idriftsettelse

Olje- og energidepartementet har i dag fattet vedtak i klagesakene om utsatt frist for idriftsettelse for Kvinesheia, Remmafjellet og Havsul I vindkraftverk. Departementet opprettholder NVEs vedtak om å ikke gi utsatt frist for idriftsettelse for Kvinesheia og Remmafjellet vindkraftverk. Departementet omgjør NVEs vedtak om å gi Havsul I vindkraftverk utsatt frist for idriftsettelse.

Vedtakene  er i tråd med Stortingets anmodningsvedtak om å ikke gi forlenget frist for idriftsettelse av vindkraftverk utover 31. desember 2021 og energimeldingen fra 2016, hvor det ble varslet en innstramming i praksisen med forlengelse av konsesjoner etter utløpet av fristen for å delta i elsertifikatmarkedet

Remmafjellet og Kvinesheia vindkraftverk

NVE ga i 2012 Statkraft Agder Energi DA konsesjon til å bygge og drive både Remmafjellet og Kvinesheia vindkraftverk. Olje- og energidepartementet opprettholdt vedtakene henholdsvis i 2013 og 2015. Statkraft har for begge vindkraftverkene søkt om forlenget frist for idriftsettelse. NVE avslo begge søknadene sommeren 2020.

Departementet opprettholder NVEs avslag på søknad om utsatt frist for Remmafjellet og Kvinesheia vindkraftverk. Det er lagt vekt på at konsesjonæren i disse sakene har hatt tilstrekkelig tid til å rekke fristene de har hatt fra de fikk konsesjon. Flere forhold i prosjektene er fremdeles uavklart, som konsesjonsendringer, detaljplaner og planavklaringer.

Havsul I

NVE ga i 2008 Havsul I AS konsesjon til å bygge og drive Havsul I vindkraftverk med en installert effekt på 350 MW utenfor Møre-kysten. Olje- og energidepartementet opprettholdt vedtaket i 2009. Etter søknad fra Havsul I AS, innvilget NVE fristutsettelse til 2025. Dette vedtaket ble påklaget av flere interesseorganisasjoner.

Olje- og energidepartementet har foretatt en inngående vurdering av om det skal innvilges fristutsettelse for Havsul I vindkraftverk.

Departementet har lagt vekt på at både den opprinnelige konsesjonen og konsekvensutredningen er gamle og trenger oppdateringer, og at konsesjonæren trolig trenger ytterligere fristutsettelser og konsesjonsendringer utover det som ble søkt om før prosjektet eventuelt kunne realiseres.

Les vedtakene her:

Havsul I vindkraftverk

Remma fjellet vindkraftverk

Kvinesheia vindkraftverkOlje- og energidepartementet

TEMA

KONTAKT

Pressevakt OED – telefon 415 73 500 (ikke sms)
E-post: info@oed.dep.no
Telefon: 415 73 500 (ikke sms)

Kommentarer

kommentarer