Nyhetsartikkel

26 mars 2021

Slik blir konsesjonsbehandlingen av solkraftverk

Solkraft er den kraftproduksjonsteknologien som vokser raskest i verden, og i årene framover forventer NVE at det vil komme inn flere konsesjonssøknader for solkraftverk i Norge. Nå lanseres derfor en veiledning for konsesjonsbehandling av solkraft. 

Foto: Mariana Proenca/Unsplash

Her til lands har solcelleanlegg først og fremst vært brukt til å produsere egen strøm for hytter, og etter hvert også boliger og næringsbygg. Derfor er de fleste norske solcelleanleggene i dag montert på tak eller fasader av bygg. Etter hvert som kostnadene fortsetter å falle, vil det bli mer aktuelt å bygge ut større solkraftverk for å produsere strøm til markedet. Da øker interessen for bakkemonterte anlegg. 

Solkraftverk som er satt opp for produksjon og salg av elektrisitet krever etter energiloven en konsesjon fra NVE. For å gi aktører informasjon om gjeldene regelverk og stegene i saksbehandlingsprosessen, har NVE nå laget en veileder for konsesjonsbehandling av solkraftverk. Mindre solenergianlegg som i dag monteres på bygg, og der strømproduksjonen i hovedsak er til eget forbruk, krever ikke konsesjon. 

– NVE har til nå ikke fått inn søknader om solkraftverk, men vi har fått signaler om at flere prosjekter er planlagt. Vi forventer derfor å få solkraftanlegg til konsesjonsbehandling i årene som kommer, sier Inga Nordberg, direktør for energi- og konsesjonsavdelingen i NVE.  

Solkraftverk vil få konsekvenser for omgivelsene 

Når det søkes om konsesjon etter energiloven skal det legges ved en utredning av hvilke konsekvenser prosjektet kan føre til innenfor ulike temaer. Forskriften om konsekvensutredning stiller i dag ikke krav til melding og fastsetting av konsekvensutredningsprogram før fremlegging av søknader for solkraftverk. NVE vil derfor foreløpig ikke kreve dette, men presiserer at det kan bli aktuelt i fremtiden, særlig for de store anleggene. 

– Solkraftverk med dagens teknologi og norske solforhold er en plasskrevende energiproduksjon. Anlegg kan ha negative virkninger som man må vurdere opp mot fordelene. Et solkraftverk kan for eksempel påvirke hvordan kvalitetene av et friluftsområde oppleves, eller det kan ha konsekvenser for blant annet naturmangfold og landbruk. Derfor er det viktig å gjøre grundige vurderinger i de kommende prosjektene, understreker Nordberg. 

NVEs veileder inneholder informasjon om saksbehandlingsprosessen for konsesjonspliktige solkraftverk. Dette er en veiledning og hjelp til hovedelementene som skal med i både søknad og konsekvensutredning. Veiledningen er ikke uttømmende og lokale hensyn må vurderes i hvert enkelt tilfelle.  

Les her for mer informasjon.

Kommentarer

kommentarer