Nyhetsartikkel

08 februar 2019

Ändamålsenlig och långsiktig verksamhet vid OKG

Strålsäkerhetsmyndigheten har nyligen avslutat granskningarna av två omfattande OKG-redovisningar. I bägge fallen har myndigheten bedömt att dessa bekräftar OKG-organisationens förmåga att långsiktigt bedriva verksamheten på ett strålsäkert vis.

Under de senaste åren har OKG-organisationen arbetat intensivt med ett åtgärdsprogram som ska motverka åldringsrelaterade brister i anläggningen. Nyligen fastslog myndigheten att OKG har implementerat detta på ett sådant vis att det ger verksamheten förutsättningar att på ett informerat och strukturerat sätt hantera åldersrelaterade försämringar och skador i anläggningen. Förutsatt att organisationen motsvarar de förväntningar och åtaganden som anges i programmet säkerställs därmed tillståndet för O3s långtidsdrift ur de perspektiven.

– Det är givetvis ett fantastiskt roligt besked att få efter att så många i organisationen arbetat tillsammans med att få detta till stånd, kommenterar VD Johan Dasht.

Vart tionde år lämnar OKG också in en periodisk säkerhetsredovisning till Strålsäkerhetsmyndigheten. Det är en helhetsbedömning av anläggningarnas säkerhet och strålskydd. Den aktuella redovisningen lämnades in 2017 och beskriver aktuell status utifrån en sammanställning av de tio gångna årens verksamhet. Detta för att verifiera att förväntad status kan upprätthållas även de kommande tio åren. Även denna redovisning har nyligen fått myndighetens godkännande.

– Bägge dessa redovisningar är av vital betydelse för vår tillståndsbaserade verksamhet, avslutar Johan Dasht. Därför är det med stor tillfredsställelse som jag kan konstatera att Strålsäkerhetsmyndigheten genom sin granskning bedömer att vi inte enbart bedriver en ändamålsenlig verksamhet idag, utan att vi också har goda förutsättningar att göra detta långsiktigt.

Kommentarer

kommentarer