Nyhetsartikkel

11 januar 2019

Vedtak om nye forskrifter som sikrer strømforsyning til husholdningene, og fører til lavere avkastning for nettselskapen

NVE har vedtatt flere endringer i forskrift om kontroll av nettvirksomhet. Endringene innebærer en reduksjon av referanserenten, økning i KILE (kvalitetsjusterte inntektsrammer ved ikke levert energi) for husholdninger og en håndtering av feil i inntektsrammevedtak som ivaretar nettkundene bedre. Endringene underbygger formålet om en effektiv drift, utnyttelse og utvikling av strømnettet.

Foreslåtte endringer ble sendt på høring i sommer og høst (se høringsdokumentene 2018:8 og 2018:9). NVE fikk til sammen 18 høringsinnspill. Disse er gjennomgått og kommentert i NVE-rapport 97/18. Rapporten inneholder også endelig forskriftstekst.

– Endringene vi nå vedtar, vil spesielt ivareta nettkundenes interesse. En lavere avkastningsrente på nettkapital vil redusere nettleien for kundene. Samtidig vil en mer riktig verdsettelse av ulempen ved strømbrudd bidra til at nettselskapene bedrer leveringspåliteligheten til kundene sine. Når vi også får adgang til å omgjøre inntektsrammevedtak til ugunst for nettselskapene ved for eksempel feil i datagrunnlaget, vil det sørge for en mer rettferdig praksis ovenfor nettkundene. Nettkundene har vært den svake part i denne sammenhengen, og det er de som blir sittende igjen med regningen dersom vedtak bare kan omgjøres til gunst for nettselskapene, sier Ove Flataker, direktør i NVE.

NVE opprettholder endringene som ble foreslått i høringen for referanserenten og særbestemmelser om klage og omgjøring ved fastsettelse av inntektsrammevedtak. For KILE for husholdningskunder har vi gjort en justering i forhold til høringsforslaget.

 

Om endring i referanserenten

I referanserenten endrer NVE den nøytrale realrenten i egenkapitalleddet fra 2,5 prosent til 1,5 prosent. Kredittpremien skal fastsettes basert på et vektet gjennomsnitt av kraftkurve 1-3 fra Nordic Bond Pricing, noe som isolert sett fører til en liten økning i gjeldsleddet. Til sammen forventer NVE at endringene medfører en reduksjon i referanserenten på rundt 0,4 prosentpoeng.

 

Om endring i KILE for husholdninger

Basert på høringsinnspillene har NVE valgt å redusere økningen i KILE-funksjonene for de korteste avbruddene noe i forhold til det som var på høring. KILE-beløpet for avbrudd på 1 minutt er for gjennomsnittshusholdningen redusert fra kr 36,55 til kr 30,23. Reduksjonen har størst effekt for de korteste avbruddene, med en gradvis mindre effekt opp mot to timer. Det er ingen endring fra høringsforslaget i KILE-funksjonene for avbrudd på to timer eller lengre varighet.

Om særbestemmelse om klage og omgjøring av inntektsrammevedtak

Forslaget om særbestemmelser om klage og omgjøring av inntektsrammevedtak vil bli vedtatt uten endringer. NVE vil kunne endre eller omgjøre inntektsrammevedtak på grunn av feil til både gunst og ugunst for nettselskaper. Endring eller omgjøring av inntektsrammevedtak vil følge en fast rutine hvor vi innfører et korreksjonsledd i inntektsrammene to år senere.

 

Når trer endringene i kraft

Endringene i referanserenten vil tre i kraft fra 1. januar 2019 og få virkning fra og med inntektsrammene for 2019. Endringene i KILE vil først tre i kraft fra 1. januar 2020 og få virkning fra og med tillatt inntekt for 2020.

Endringen i særbestemmelsene knyttet til inntektsrammevedtak kan først vedtas når det er besluttet ikrafttredelse av endring i energiloven § 4-1 og NVE er delegert myndighet fra Olje- og energidepartementet. Vi tar sikte på at endringen vil tre i kraft før vi vedtar inntektsrammer for 2018 i februar 2019.

Kommentarer

kommentarer