Nyhetsartikkel

23 oktober 2018

Enova justerer støtten til varmesentraler

Eiere av næringsbygg og offentlige bygg får fra nå av ikke lenger støtte fra Enova til å installere tradisjonelle luft-vann-varmepumper. Enova vil stimulere byggeierne til å velge mer innovative løsninger og varmesentraler som gir mindre belastning på strømnettet. For privathusholdninger beholdes støtten enn så lenge.

-En luft-vann-varmepumpe er en god løsning når det kommer til å spare energi, men ikke til å redusere effektbehovet som er en viktig del av vårt mål om å styrke forsyningssikkerheten. Svakheten ved teknologien er at den når det er svært kaldt ute ikke klarer å hente nok energi fra uteluften. Da kobles el-kolbene inn. Det betyr at energien på de kaldeste dagene i all hovedsak er hentet fra elektrisitet, sier utviklingssjef Gunnel Fottland i Enova.

Det er på de kaldeste dagene vi bruker desidert mest strøm, og dermed også de kraftnettet må dimensjoneres etter. Spesielt nå som flere og flere sektorer elektrifiseres som en del av omstillingen til lavutslippssamfunnet, er det viktig å sørge for at byggeiere tar i bruk smarte energiløsninger som reduserer behovet for unødvendig store investeringer i kraftnettet. Derfor mener Enova at det er riktig å avslutte støtteordningen som i ulike former har eksistert siden 2003.

Vil bidra til utvikling
En annen grunn til at Enova kutter støtten er at statsforetaket mener at teknologien nå er moden nok til at den vil klare seg godt i markedet uten statsstøtte.

-Teknologien har blitt bedre i løpet av de 15 årene vi har støttet den, og fersketall fra Prognosesenteret viser økt optimisme blant varmepumpeleverandørerog vekst i salget av de fleste varmepumpeteknologiene, uten at vi har sett noe prisfall de siste årene. Vi mener derfor det er riktig at vi i stedet støtter de som tar i bruk mer innovative løsninger. På den måten kan vi bidra til ytterligere teknologiutvikling, sier Fottland.

Aktører som ønsker å ta i bruk innovativ varmepumpeteknologi oppfordres til å ta kontakt med Enova, slik at en gjennom dialog kan finne ut hvilket innovasjonsprogram som er best egnet i det enkelte tilfelle.

Standardløsningene som støttes gjennom programmet Støtte til varmesentraler ,som retter seg både mot næringsbygg og borettslag, er nå varmesentraler basert på flis, briketter og pellets, væske-vann-varmepumpe og solfangeranlegg. Det kan gis opp til 1 million kroner i støtte, begrenset opp til 45 prosent av investeringen. Flis, briketter og pellets får 1700 kr/kW installert effekt, mens væske-vann-varmepumper får henholdsvis 1600 kr/kW og 1100 kr/kW. For solfangere gis det 201 kr/m2. Støtten gjelder både for nybygg og eksisterende bygg, men ikke for bygg som ligger innenfor konsesjonsområder for fjernvarme.

Gjelder ikke privathusholdninger
Boligeiere som kan få støtte til en rekke fornybare varmesentraler gjennom Enovatilskuddet vil fremdeles kunne få støtte til luft-vann-varmepumpe
-Vi har ingen umiddelbare planer om å gjøre noe med den støtteordningen. En luft-vann-varmepumpe kan være en god løsning for mindre bygg, særlig i kystnære strøk hvor vintrene normalt ikke blir så kalde. Det er spesielt viktig å opprettholde denne støtteordningen nå som flere tusen oljefyrer skal fases ut fra norske hjem. Det er tross alt et bedre alternativ enn å legge om til ren elektrisitet, og en investering som vil være overkommelig for de fleste om de regner inn de reduserte energikostnadene, forklarer Fottland.

Enova gir gjennom Enovatilskuddet (lenke) inntil 20.000,- for installasjon av en luft-vann-varmepumpe. Skjer dette som en del av en utfasing av en oljefyr kan en i tillegg få 20.000,- ekstra i støtte ut året. Fra 1.1.2019 reduseres denne støtten til 10.000,- Prisen på en luft-vann-varmepumpe ligger i dag på fra 80.000 – 140.000 kroner uten installering.

Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, ivaretar forsyningssikkerheten og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at det utvikles nye energi- og klimateknologier og at de gode løsningene tas i bruk i markedet.

Kommentarer

kommentarer