Nyhetsartikkel

04 september 2018

Nasjonal ramme for vindkraft – nye temarapportar

NVE er godt i gang med å utarbeide ei nasjonal ramme for vindkraft. I dag publiserer vi temarapportar om naboverknadar og drikkevatn.

I rapporten om naboverknader tek vi for oss støy, synlegheit og andre verknader for naboar. På grunnlag av gjennomgangen anbefaler vi ein minsteavstand frå vindturbinar til heilårs- og fritidsbustader. Vi meiner minsteavstanden bør tilsvara fire gonger den totale høgda til vindturbinen. Der som det for eksempel vert planlagd vindturbinar med totalhøgde på 150 meter vil minsteavstanden bli 600 meter. Dersom vindturbinane er 200 meter høge, blir minsteavstanden 800 meter.

Rapporten om drikkevatn handlar om verknadar for drikkevasskjelder. Som med andre utbyggingar kan drikkevasskjelder bli påverka av vindkraftutbygging. Risikoen for forureining vil i dei fleste tilfella vere minimal dersom ein gjennomfører gode nok avbøtande tiltak.

NVE vil publisere fleire temarapportar i løpet av dei neste vekene.

 

Les rapportane her

Kommentarer

kommentarer