Nyhetsartikkel

04 juni 2018

Kommissionen vill minska utsläppen från tung trafik

 – flytande naturgas och biogas avgörande för att nå utsläppsmålen

Europeiska kommissionen föreslår utsläppsbegränsningar för tunga fordon. Den utvidgade infrastrukturen för flytande naturgas möjliggör betydande utsläppsminskningar inom tung trafik på ett kostnadseffektivt sätt. Flytande naturgas och flytande biogas är bränslen som kan användas för att omedelbart uppnå de mål som kommissionen har satt upp.

Enligt kommissionens förslag ska koldioxidutsläppen från tung trafik minskas med 15 procent fram till år 2025 och med minst 30 procent fram till år 2030 – jämfört med 2019 års nivåer. För närvarande står tunga fordon, det vill säga lastbilar och bussar, för en andel på cirka fem procent av de totala utsläppen i EU.

Flytande naturgas (LNG) och flytande biogas (LBG) är ett konkurrenskraftigt alternativ för att kraftigt minska utsläppen av koldioxid, kväveoxid och partiklar. Med LNG är utsläppen från tung trafik hela 15 procent lägre än med diesel och med LBG uppnår man en minskning med så mycket som 85 procent.

”Inom tung trafik finns det ont om metoder för att uppnå betydande utsläppsminskningar. Genom att använda flytande naturgas eller flytande biogas är det möjligt att uppnå kommissionens mål redan nu. Det är också positivt att se att motortekniken inom LNG-drivna fordon utvecklas i snabb takt just nu”, säger Matti Oksanen, chef för biogasprodukter och -lösningar på Gasum.

Gasums nätverk av tankstationer utvidgas hela tiden i Finland, Sverige och Norge – och med hjälp av investeringsstöd med hela 16 nya tankningsstationer i Sverige.

För närvarande kan man tanka LNG/LBG i Helsingfors, Vanda, Åbo och Jyväskylä, och det planeras nya stationer på centrala trafikplatser i bland annat Kuopio, Lahtis, Uleåborg och Seinäjoki i Finland.

Under det här året utvidgar Gasum sitt LNG/LBG-tankningsnätverk till Sverige och Norge. I februari beviljade svenska Naturvårdsverket investeringsstöd på över 9 miljoner euro till Gasum, vilket gör att 16 nya tankningsstationer för gas kan byggas i Sverige.

”Gasum har målmedvetet byggt ut gastankningsinfrastrukturen, då gas är en central metod för att uppnå strängare utsläppsmål både tung trafik och inom sjöfarten. Kommissionens förslag på nya utsläppsgränser är välkommet: tillsammans med åtgärdsplanen för infrastrukturen för alternativa bränslen snabbar förslaget på utbredningen av LNG och LBG som drivmedel för tung trafik”, säger Gasums verkställande direktör Johanna Lamminen.

Nästa steg är att kommissionens förslag på utsläppsgränser för tung trafik behandlas i Europaparlamentet och rådet.

Kommentarer

kommentarer