Nyhetsartikkel

26 april 2018

Første kvartal 2018: Resultat opp med høyere aluminiumspriser, kostnader trekker ned

Norsk Hydro: Hydros underliggende resultat før finansposter og skatt økte til 3.147 millioner kroner i første kvartal, sammenliknet med 2.284 millioner kroner i samme kvartal i fjor.

Økningen reflekterer hovedsakelig en høyere all-in metallpris og høyere realisert aluminapris, som delvis ble utliknet av høyere råvarekostnader.

  • Underliggende EBIT 3.147 millioner kroner
  • Alunorte har produsert med 50 prosent kapasitet siden 1. mars, forhandlinger med brasilianske myndigheter pågår
  • Høyere realiserte all-in aluminium- og aluminapriser, delvis utliknet av økte råvarekostnader
  • Sterkt resultat i Ekstruderte Løsninger
  • Forbedringsprogrammet Better påvirket av situasjon i Brasil, det ventes ikke at målet for 2018 vil nås
  • Teknologipiloten på Karmøy trapper opp produksjonen i første halvår 2018
  • 4-5% forventet vekst i global etterspørsel etter primæraluminium i 2018, markedet går mot et underskudd. Økt usikkerhet i markedet som følge av toll i USA, sanksjoner mot Rusal og situasjonen i Brasil

– Vi opprettholder vår forventning om en vekst på 4-5% i den globale etterspørselen etter primæraluminium, og forventer at markedet vil gå mot et underskudd på primæraluminium i 2018, sier konsernsjef Svein Richard Brandtzæg.

– USAs sanksjoner mot Rusal har skapt stor usikkerhet i aluminiummarkedene over hele verden, og vil påvirke varestrømmer og tilgang på metall og råvarer gjennom hele verdikjeden for aluminium. De brasilianske myndighetenes ordre om redusert aktivitet ved Alunorte har skapt ytterligere usikkerhet i bransjen, og har medført et 50 prosent kutt i produksjonen ved primærverket Albras og 50 prosent produksjon ved bauksittgruven Paragominas, tilføyer Brandtzæg.

Produksjonsbegrensningen på 50 prosent ved Alunorte og den påfølgende reduksjonen av produksjonen i Paragominas i mars har hatt negativ innvirkning på resultatene for Bauksitt og Alumina i første kvartal. Underliggende EBIT var på samme nivå som i første kvartal i fjor. Resultatene ble drevet av høyere realiserte priser på alumina, utliknet av høyere råvarepriser og redusert produksjon ved begge anleggene.

Underliggende EBIT for Primærmetall gikk ned sammenliknet med første kvartal i fjor, grunnet høyere råvarekostnader. Dette ble delvis utliknet av høyere all-in metallpriser.

– Teknologipiloten på Karmøy holder på å trappe opp produksjonen. Vi er glade for å se verdens mest klima- og energieffektive teknologi bli realisert, og vi vil fortsette opptrappingen gjennom første halvår 2018, sier Brandtzæg.

Underliggende EBIT for Metallmarked økte sammenliknet med første kvartal i fjor. Økningen skyldtes høyere salgsvolum og marginer fra omsmelteverkene, høyere resultater fra handelsvirksomheten og positive lagervurderingseffekter.

Underliggende EBIT for Valsede Produkter økte sammenliknet med første kvartal 2017. Økende marginer og bedre produksjon ble delvis utliknet av negative valutaeffekter. Resultatene ved smelteverket i Neuss økte, hovedsakelig på grunn av positive effekter av nye kraftkontrakter, blant annet en intern kontrakt med Energi.

Underliggende EBIT for Ekstruderte Løsninger økte sammenliknet med underliggende proforma EBIT i første kvartal 2017, drevet av bedre salgsvolum og marginer.

– For Hydro er det en prioritet å fortsette den verdiskapende integrasjonen av forretningsområdet Ekstruderte Løsninger. Vi ser at forretningsområdet fortsatt forbedrer sitt resultat, og leverer løsninger med merverdi til kunder over hele verden, sier Brandtzæg.

Underliggende EBIT for Energi gikk ned sammenliknet med samme kvartal i fjor. Nedgangen skyldtes lavere produksjon og negative effekter av prisendring på en intern kraftkontrakt med smelteverket i Neuss. Disse negative effektene ble delvis utliknet av høyere salgspriser. Produksjonen i første kvartal ble redusert grunnet en planlagt vedlikeholdsstans ved ett av kraftverkene.

På grunn av situasjonen i Brasil er det ikke ventet at Hydro vil nå målet på 500 millioner kroner i forbedringsprogrammet Better i løpet av 2018.

Hydros netto gjeldsposisjon forbedret seg fra 4,1 milliarder kroner til 3,6 milliarder kroner i slutten av kvartalet. Netto kontantstrøm tilført fra driften utgjorde 2,0 milliarder kroner. Netto kontantstrøm benyttet til investeringsaktiviteter, utenom kortsiktige investeringer, utgjorde 1,5 milliarder kroner.

I tillegg til faktorene som er drøftet over, omfatter rapportert resultat før finansposter og skatt (EBIT) og resultat etter skatt poster som er oppgitt i tabellen under. Poster som er utelatt fra underliggende EBIT og resultat etter skatt er definert og beskrevet i avsnittet om alternative resultatmål (APM) i den engelske kvartalsrapporten.

Nøkkeltall

Millioner kroner, unntatt tall per aksje

Første kvartal 2018

Første kvartal  2017

% endring samme kvartal i fjor

Fjerde  kvartal  2017

% endring forrige kvartal

Året 2017

 

 

 

 

 

 

 

Driftsinntekter

39,971

23,026

74 %

38,803

3 %

109,220

Rapportert resultat før finansposter og skatt (EBIT)

3,301

2,410

37 %

4,511

(27) %

12,189

Poster ekskludert

(155)

(126)

(23) %

(956)

84 %

(974)

Underliggende EBIT

3,147

2,284

38 %

3,555

(11) %

11,215

 

 

 

 

 

 

 

Underliggende EBIT:

 

 

 

 

 

 

Bauksitt & Alumina

741

756

(2) %

1,872

(60) %

3,704

Primærmetall

823

900

(9) %

1,377

(40) %

5,061

Metallmarkeder

178

24

>100 %

185

(4) %

544

Valsede Produkter

232

106

>100 %

95

>100 %

380

Ekstruderte Løsninger

734

 

 

284

>100 %

284

Energi

278

423

(34) %

457

(39) %

1,531

Øvrig og elimineringer

161

74

>100 %

(715)

>100 %

(289)

Underliggende EBIT

3,147

2,284

38 %

3,555

(11) %

11,215

 

 

 

 

 

 

 

Rapportert resultat før finansposter, skatt, og av- og nedskrivninger (EBITDA)

5,193

3,762

38 %

6,481

(20) %

18,344

Underliggende EBITDA

5,038

3,637

39 %

5,524

(9) %

17,369

 

 

 

 

 

 

 

Resultat

2,076

1,838

13 %

3,600

(42) %

9,184

Underliggende resultat

2,201

1,580

39 %

2,816

(22) %

8,396

 

 

 

 

 

 

 

Resultat per aksje

1.02

0.86

19 %

1.71

(40) %

4.30

Underliggende resultat per aksje

1.06

0.75

41 %

  1.33

(21) %

  3.95

 

 

 

 

 

 

 

Finansielle data:

 

 

 

 

 

 

Investeringer

1,319

1,372

(4) %

24,632

(95) %

28,848

Justert netto rentebærende gjeld ved periodens slutt

(16,890)

(5,358)

>(100) %

(17,968)

6 %

(17,968)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nøkkeltall fra driften

Første kvartal 2018

Første kvartal  2017

% endring samme kvartal i fjor

Fjerde  kvartal  2017

% endring forrige kvartal

Året 2017

Produksjon av bauksitt (1 000 tonn)

2,326

2,400

(3) %

3,049

(24) %

11,435

Produksjon av alumina (1 000 tonn)

1,277

1,523

(16) %

1,693

(25) %

6,397

Produksjon av primæraluminium (1 000 tonn)

514

516

528

(3) %

2,094

Realisert aluminiumpris LME (USD/tonn)

2,140

1,757

22 %

2,092

2 %

1,915

Realisert aluminiumpris LME (kroner/tonn)

 16,929

  14,798

14 %

  17,066

(1) %

  15,888

Realisert USD/NOK vekslingskurs

 7.91

 8.42

(6) %

 8.16

(3) %

  8.30

Salg av valseverkprodukter til eksternt marked (1 000 tonn)

245

241

2 %

224

9 %

940

Ekstruderte Løsninger salgsvolumer (1 000 tonn)

362

178

>100 %

318

14 %

845

Kraftproduksjon (GWh)

2,433

2,869

(15) %

3,089

(21) %

10,835

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poster ekskludert fra underliggende resultat

Millioner kroner

Første kvartal 2018

Første kvartal  2017

Fjerde  kvartal  2017

Året 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urealiserte derivateffekter på LME relaterte kontrakter

(114)

18

140

220

 

 

Urealiserte derivateffekter på kraft- og råvarekontrakter

(87)

173

91

246

 

 

Metalleffekt i Valsede Produkter

47

(286)

(146)

(419)

 

 

Vesentlige rasjonaliserings- og nedstengingskostnader

210

210

 

 

Andre effekter

 –

  212

  212

 

 

Transaksjonsrelaterte effekter (Sapa)

 –

 (1,463)

  (1,463)

 

 

Poster ekskludert i tilknyttede investeringer (Sapa)

(32)

19

 

 

Poster ekskludert fra underliggende EBIT

(155)

(126)

(956)

(974)

 

 

Netto valuta (gevinst) / tap

333

(218)

696

875

 

 

Beregnet skatteeffekt

(54)

86

(523)

(564)

 

 

Andre justeringer av resultat

(125)

 

 

Poster ekskludert fra underliggende resultat

125

(258)

(783)

(788)

 

 

 

 

Kommentarer

kommentarer